НАГЛЀДЕН

НАГЛЀДЕН, -дна, -дно, мн. -дни, прил. 1. Който може да се наблюдава, да се види; видим, очевиден, явен. Изпречвам се пред интересна гледка: пред мене се намира, като сгушена между небостъргачите, старинната църква "Св. Троица", нагледно доказателство за вечното съжителство между църквата и капитала. Г. Белев, КВА, 86. Тези разкази [народните] дават нагледния и жив образ на глупав мъж, мързелива и невярна жена, лоша снаха. Б. Ангелов, ЛС, 70. Смаяна от неочаквания успех на правителството .. опозицията се старае по всякакъв начин да омаловажи тоя нагледен успех, като се надява с тая маневра да окуражи своите упаднали духом приятели. Бълг., 1902, бр. 528, 1.

2. Който може лесно да се възприеме и разбере; разбираем, ясен. Самите пъстри, нагледни рисунки като за деца взеха очите на родопчани. Бл. Димитрова, ПКС, 205. Йовковото творческо дело и сега свидетелствува по безспорен начин за изразителността на родната реч, за нейната мъжественост и сила,.. за възможността ѝ да прави мисълта ясна и нагледна, поетична и реалистична. Сб??СЕП, 445. По броя на ивиците в дадено землище може да се съди за разчленеността на релефа, но най-нагледна представа ще ни даде процентното съотношение на площите, включени в различните ивици. М. Мичев и др., З, 153.

3. Който се осъществява, постига чрез материали, картини, изображения и др. за онагледяване. В едно средно голямо предприятие благоустройствените работи се изразяват в следното: разваляне на временни сгради (..) и извозване на отпадъците,.. поставяне на материали по (..) нагледна агитация (почетни табла, диаграми, портрети и др.). ВН, 1959, бр. 2438, 2. След един кратък период на твърде голяма условност в изображението .. църквата прави от религиозната живопис основно средство за нагледно разяснение на светото писание. Хр. Ковачевски, СК, 34. — Ти какви зрелища си устройвал тази сутрин на пазара? .. — Брей, всичко знаеш... Това, братче, не беше зрелище, а нагледен урок по класова борба. Ем. Манов, ДСР, 44.

4. За средство за обучение, агитация, реклама и под. — който служи за зрително възприемане и по-лесно внушаване, разбиране, запомняне на нещо; илюстративен, показен. Обясняваха с най-големи подробности предавания материал .. За това, за което нямаше нагледни материали сами чертаеха на черната дъска. А. Станоев, П, 50. Рано тая

сутрин, още докато приготвях нагледните помагала за първия час, надникна сухата Незифе и каза, че днес Тефичето няма да дойде на училище. Л. Александрова, ИЕЩ, 88. Поради това неговото [на Славейков] стихотворение може в известен смисъл да се изучава като нагледен пример как поетите на Възраждането непосредствено и пълноценно чувствуват своята родина. Т. Жечев, БВ, 419. Нагледни пособия.

Нагледно обучение. Педаг.; Нагледна метода. Остар. Начин на преподаване, при който широко се използува пряката демонстрация на предметите и явленията за сметка на словесното описание. Друг голям проблем за тая народопросветна политика е снабдяването с пособия за нагледно обучение, което е основа на педагогическите подстъпи при обучението. Ас. Златаров, Избр. съч. II, 120. Господин Манчов е желал да постигне четири цели: 1) "Да се допълни колко-годе недостатъка у нас на нагледното обучение, като са покаже как да са съедини то с първоначалното четение". Знан., 1875, бр. 24, 375. Нам е доста да кажем, че горезабележеният буквар .. за нагледна и гласна метода е едно простичко игралце за две-три годишни деца. Ив. Богоров, КП, 1875, кн. 5, 3.

Списък на думите по буква