НАГЛЀДНИЦА

НАГЛЀДНИЦА ж. Остар. и диал. Нагледвачка, наглеждачка.

Списък на думите по буква