НАГЛЀДНО

НАГЛЀДНО нареч. 1. Чрез непосредствено наблюдение или пряка представа. — Костите на малките рибки се топят като масло в устата .. И, за да им покаже нагледно, той присегна към една рибка направо от огъня, поотърси я на дланта си .. и като я улови за опашката, пусна я в устата си, зинали нагоре. Ст. Чилингиров, РК, 164-165. Изложбата дава възможност на хилядите посетители не само да видят високохудожествени картини, но и нагледно да се запознаят с хода и обстоятелствата на тая война, която ни възкреси като народ и ни отвори път за самостоятелно развитие. НК, 1958, бр. 13, 6. Тука [в кратера], человек най-нагледно може да си представи периода, в който, милиони години преди нас, земната кора е хаотически кипяла под действието на геологическите сили. Ив. Вазов, Съч. ХV, 68.

2. Чрез подходящ пример, демонстрация. Алеко имаше на ум .. да създаде цяла галерия образи, в които поетически да бъде представена нагледно нашата днешна обществена корупция. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (1), 158. Положителният край на очерка е особено важен за общото жизненоутвърждаващо и светло впечатление. Няколко примера, които ще приведем, ще илюстрират нагледно нашата мисъл. П. Незнакомов, СНП, 191.

Списък на думите по буква