НАГЛЀЖДАНЕ

НАГЛЀЖДАНЕ1 ср. Отгл. същ. от наглеждам и от наглеждам се. Наглеждане на децата.

НАГЛЀЖДАНЕ

НАГЛЀЖДАНЕ2 ср. Рядко. Отгл. същ. от наглеждам се.

Списък на думите по буква