НАДО̀ЛУ

НАДО̀ЛУ нареч. 1. По посока към земята. Противоп. нагоре. Тя [птицата] дълго се въртя във висинето, като ту бавно се спущаше надолу,.., ту мощно трепваше и стремително се издигаше и чезнеше в лазура. Елин Пелин, Съч. I, 103. Върбите весело се зеленееха и тънките им вейки падаха надолу като разплетени коси. Й. Йовков, Ж 1945, 88. Едно тяло, какво да е, като не се поддържа, пада надолу, докле да опре в земята или в друго някое тяло. Н. Геров, ИФ, 73. Кат се ергенин ожени, / налупи капа до уши, / наводи глава надолу / със черни очи във земя. СбВСтТ, 490. // При подреждане в колона на думи, цифри и др. — в ред от по-предните, началните към следващите, крайните.

2. На, към място, което се намира, разположено е по-ниско или под друго място. Противоп. нагоре. От първия удар конете бързо го понесоха надолу из стръмнината между две стени от гъсталаци. Ив. Вазов, Съч. ХII, 109. Младият монах устреми замислен поглед надолу, гдето се простираше широкото поле и гдето в бедни селца живееха хора... Елин Пелин, Съч. IV, 88. От стърна покрай тия хълмове ся зеленеят лозя, а по-надолу към града ся простира полянка, пълна с шатри на турските войскари. Ил. Блъсков, ИС, 44. Минка йе рано ранила, / йедри йе сълзи сипала / низ ситни скали надолу. Нар. пес., СбНУ ХХХIХ, 9. // Към по-долен етаж на сграда. Противоп. нагоре. Току до вратата беше вдигнат дъсчен капак. Надолу се извиваше стълба, която слизаше в мазето. Кр. Григоров, Р, 9. // Надълбоко, в дълбочините, навътре. Рудокопачът и момчето влезли в един кош при устието на рудника и тогава ги спущали надолу, надолу, надолу, няколко стотин крака надолу, до дъното. ИМЗ 1874-1881, 115.

3. След членувано същ. с предл. от. Във или към част, (уточнена от съществителното), която е по-ниско от нещо друго, под нещо. Противоп. нагоре. Ей тези пущини [краката] от коленете надолу не държат вече... на, колко е баирец, ама не мога вече ни да сляза, ни да се изкача из него... Ц. Гинчев, ГК, 42. За да покаже как щеше да тури кожичките, тя [Женда] прекарваше двете си ръце от шията надолу над изпъкналите си гърди. Й. Йовков, СЛ, 103. От третия етаж надолу асансьорът е изключен.

4. С предл. с и следв. членувано същ. В положение, различно от естественото (при което нещо е нагоре). Заставам с главата надолу.

5. Прен. Към по-ниско стъпало на някаква служебна, организационна или друга йерархия (власт, социално положение, богатство и под.). Противоп. нагоре. Магазинът "Дери Томс" е за богати, "Баркърс" — за средната класа и "Понтинг" — за по-бедните. Когато някоя стока се демодира, тя последователно слиза надолу до магазина на бедните. Ив. Мирски, ПДЗ, 67. — Судбината не ме е довела така нависоко да ме изведнажд издаде и остави. Когато стана в сичко добър и щастлив, когато стъпа на връх славата си, тогава можа надолу да слезна. Хр. Драганович, НБ (превод), 52.

6. На, към място, в пространство, разположено по посоката, в която тече река. Противоп. нагоре. Тук, надолу по Въча, в Михалаковския район се разработват флуорни мини. Да отидете и тях да видите. Н. Стефанова, РП, 135. На пристанището .. разтоварваха транспортни параходчета, пълни със зеленчук, докаран от българи-градинари, които имат бахчи надолу по реката. Г. Белев, КР, 58. // По посоката на течението на река. Шест лебеда с по една лъчезарна, синя звезда на главата затеглиха лодката надолу край зелената гора. Св. Минков, СЦ (превод), 18. В няколко разстояние колкото три четверти .. часа приумножава се еще река Рила от друга една река, която се именува Илиина и тако става доволно голяма надолу. Неофит Рилски, ОМР, 3. Я иди надолу на Тунджа, / на Тунджа и на Марица, / па вземи бяло камъче, / че го хубаво окъпи. Христом. ВВ II, 216.

7. Разг. В посока на юг от някое място; южно. Противоп. нагоре. Едно войсково отделение нощувало на открито по-надолу от Бургас. П. Пешков, СП, 30. На няколко пъти слиза надолу към Странджа, но пак се прибираше при Камчия. Ив. Гайдаров, ДЧ, 45. Вълко надолу йотива, / .. / Надолу, мама, на Стамбул. Нар. пес., СбВСт, 386.

8. След същ. за количество, мярка — по-малко, към по-малко количество, мярка, степен от посочените от съществителното. Няма да дам колата от 2 милиона надолу. Класовете не трябва да имат от 20 деца надолу. // Разг. След числ. и същ. за време, възраст, количество и под. На по-малко години, по-малка възраст или по-малко количество от посочените с числителното; по-малко. Противоп. нагоре. На сутрента на Сурваки, щом удари камбаната, децата и

от двата пола, на осемгодишна възраст надолу, земат сурвакниците и тръгват да сурвакат. СбНУ ХII, 7. На женцки Водици, 7 януарий, до църковните врати ке се наредат девоичиня от десет години надолу,.., за да чекат мажите, кога ке излегуат от църква, за да им фърлат пари. СбНУ II, 14. Тук не продават брашно от 50 кг надолу.

8. Обикн. в сравн. степен. По-нататък, след това (обикн. в следващия писмен текст); долу. Дописникът ни по-надолу говори за такива неща, които ние напълно уважаваме, но, по различни причини, не можем да ги изложим писмено. С, 1872, бр. 45, 358. Песъкът, както ние ще да видим по-надолу, има съвсем противоположно свойство на глината, т.е. той не задържа в себе си влагата. Ступ., 1875, бр. 3, 21. По-надолу [вестникът] свършва с тие думи: "След толковато нечувани и невидени варварства .. трябва да престанат сичките егоистически намерения и злото да са изкърти от корена. НБ, 1876, бр. 17, 67.

9. Разг. В посока от центъра към периферията, както и обратно, или по-нататък от някого, нещо като изходна точка. По едно време едро, рунтаво куче прекоси с дългата си опашка мегданя и като се натъкна на тях [пазачите], хукна с вой надолу по главната улица. Ст. Даскалов, БМ, 56-57. Като надойдат сичките гости, ще се наредят по трапезата, по-старите ще седят по-нагоре, а по-младите по-надолу. СбНУ VI, 230. През тъзи заплетена система накарват сега хиляди комети да са движат по длъгнясти орбити,.., като потъват надолу към слънцето. Д. Витанов, НС (превод), 78. Дамян Даменки думаше: / "Даменке, булка хубава! / Аз ща надолу да ида, / надолу към механата. Нар. пес., СбГЯ, 77.

Вървя надолу. Разг. 1. Изпадам в лошо материално състояние или изоставам в развитието си, постепенно се провалям. 2. За цена — спадам, снижавам се. В последните месеци цените вървят надолу. Нагоре високо, надолу дълбоко. Разг. За много лошо, безнадеждно положение, когато отникъде не може да се очаква подкрепа, помощ. — Отговорът дойде сам на устата му: — Ще ида в четата .. — Нагоре високо, надолу дълбоко .. Какво друго да правя... Д. Талев, И, 9. Обръщам / обърна с главата надолу нещо. Разг. 1. Разхвърлям безразборно вещи и покъщнина. Обърнаха ми стаята с главата надолу, за да намерят някаква тетрадка. 2. Променям нещо коренно, из основи. Но дойде нещо, силно като съдбата, което наруши спокойствието ми и измени нормалното течение на дните, наруши идилията и обърна всичко с главата надолу. Елин Пелин, Съч. IV, 148. Вие много се радвате, че сте измислили нещо ново... Но не знам дали съзнавате как това ваше откритие обръща надолу с главата дори най-елементарните ни представи за живот и съществуване. П. Вежинов, ЗНН, 119. Обръщам се / обърна се с главата надолу. Разг. Променям се коренно, из основи, като обикн. рязко се влошавам. Ако не си додеш, за нас живот няма, тъй да знаеш. Всичко се е обърнало с главата надолу. Блага дума не се чува в къщата ни, откак си си отишла. И. Петров, НЛ, 242. С главата надолу. Разг. Объркано, разбъркано, по съвсем различен начин, без ред, система. Тоя несъстоятелен начин за изплащание висящите дългове има и други вредни последствия, освен поставянието на бюджета с главата надолу. Бълг., 1902, бр. 514, 1. — Всичко е объркано, всичко е с главата надолу!... Един Лихтенфелд е поставен тук да рови тютюневи листя, а пристави от полицията стават легационни съветници. Д. Димов, Т, 211. Поеми си работата. Всичко се пилее, руши се. Момчетата те обират. Станали са грабливи като орли. Всичко тука е с главата надолу. Д. Немиров, В, 86. Тръгвам / тръгна <с главата> надолу. Разг. Започвам да вървя зле, обърквам се, забърквам се. — Хаджи, ти някак си не ми се харесваш днес. — Как мога, когато всичко е тръгнало с главата надолу. Ст. Чилингиров, ХНН, 45. Всичко се объркало и тръгнало надолу с главата, когато започнал строежът на новия завод и на новата линия. М. Марчевски, П, 163. Хвърлям се / хвърля се с главата надолу. Разг. Предприемам нещо необмислено, рисковано, излагам се на смъртна опасност. — Друга дума аз не съм му давал, освен за въстание.. — Що говориш, даскале... — рече унило Кутрев. — Не е там работата, да се хвърлим с главата надолу. Д. Талев, ПК, 682-684.

> Нагоре-надолу сложно нареч. 1. Ту в посока към по-високо, ту в посока към по-ниско. Някои пръскат хиляди на вятъра и не им мига окото, пък ти пъхтиш из стълбите нагоре-надолу да върнеш стотинки. Й. Попов, ИЖП, 49. — А мога ли да ви попитам какво правите? — Карам асансьор. — Аха, движите се. Значи, нагоре-надолу, а не напред или назад, като повечето простосмъртни. Ал. Бабек, МЕ, 225. 2. В различни посоки; насам-натам. Ходех нагоре-надолу из стаята, а проклетите дъски скърцаха тайнствено под стъпките ми. А. Дончев, ВР, 83. Представете си един голям салон.. А на дъното на салона — сцена.. Келнери сноват нагоре-надолу, носят храна, питиета и вземат парите. П. Спасов, ХлХ, 313.

Списък на думите по буква