НАДУ̀ШВАНЕ

НАДУ̀ШВАНЕ1, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от надушвам1 и от надушвам се; подушване, помирисване.

НАДУ̀ШВАНЕ

НАДУ̀ШВАНЕ2, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от надушвам2 и от надушвам се.

Списък на думите по буква