НАДХВРЪ̀КВАНЕ

НАДХВРЪ̀КВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от надхвръквам и от надхвръквам се.

Списък на думите по буква