НАДХОРТУ̀ВАНЕ

НАДХОРТУ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от надхортувам и от надхортувам се; надприказване, надговорване, надговаряне, наддумване, надхоратяване.

Списък на думите по буква