НАДЯ̀СНО

НАДЯ̀СНО нареч. 1. По посока към дясната страна; вдясно. Противоп. наляво, вляво. Учуди го и това, че дирите на вълка водеха по права линия, без да се отбиват наляво или надясно. Й. Йовков, ВАХ, 121-122. Тя прекоси бързо квартала и пое към центъра на града. Премина го, стигна до съвсем непознати места, като гледаше все надясно и търсеше реката. Г. Райчев, ЗК, 194. Множеството се раздвижи, люшна се наляво, после надясно, раздели се на малки групи по двама, по трима. А. Бабек, МЕ, 235.

2. От дясната страна на нещо; вдясно, отдясно. Противоп. наляво, вляво, отляво. Отредът не броеше повече от шестдесет души, но конете вдигаха толкова прах и конниците минаваха тъй шумно през гората, че от всички селища наляво и надясно от пътя селяните със страх се вслушваха в тропота на конските копита. Ст. Загорчинов, ДП, 108. Когато над Родопа отново изгрее слънце — .., — нека хората разкопаят поляната надясно от прохода Милото господи. А. Дончев, ВР, 233. Г. Албанов ме отведе до стената, въз която беше наблегнато съдрано сламено канапе и ме замоли там да го причакам. Аз седнах, а той се изгуби в

една от стаите надясно. Св. Миларов, СЦТ, 6.

3. Прен. С оглед на убеждения, присъщи за десните политически сили. Противоп. наляво. Индийската национална буржоазия увеличи значително натиска надясно върху Партията на конгреса. Т. Кюранов, АП, 46.

Наляво и надясно; наляво-надясно. Разг. 1. Навсякъде, във всички посоки. Теленцето тича наляво-надясно, препъва се, мучи с тънък глас и плаче за своята майка. Д. Калфов, ПЮН, 22. Рисувай, дявол да го вземе! Рисувай князе, рисувай божеци, рисувай бирници, рисувай адвокати, — наляво и надясно богати възхитителни сюжети. Ал. Константинов, Съч. I, 108. 2. Със, на всекиго, всички. Той вървеше след нея като сянка, прекосяваше големите стаи и се ръкуваше и запознаваше наляво и надясно. М. Грубешлиева, ПП, 230. Той бе изкарал пред кръчмата си цяла бъчва с вино и щедро черпеше наляво и надясно. Д. Ангелов, ЖС, 212.

Списък на думите по буква