НАЕДНА̀Ж

НАЕДНА̀Ж нареч Остар. и диал. 1. Наведнъж, на един път. По дървената стълба вън се чуха бързи стъпки — някой вземаше стъпалата по две, по три наеднаж. Д. Талев, И, 44. В дадената задавка доходи ни да правим действия с дадените числа,.. Всички тия последователни действия можем написа наеднаж. Хр. Данов, ТПЧ, 37. Пуста верна домакинка .. търгна сабята от ножница, та мавна по врат на мажа йе, за наеднаж да му я пресечит глаата. Нар. прик., СбНУ ХV, 100.

2. Изведнъж, из един път. Ти, учителю, който ся намираш в село, твоите длъжности са двойни: .. — да ся трудиш и за нравственото, и за вещественото напредвание на твоите селяне, а то е мъчно, не може наеднаж. Лет., 1871, 179. Минали около царските двери и отец Евгений натиснал в средата една плоча в стената, гдето наеднаж отскочила една мраморна похлупка въз пода .. на черковата. Ст. Ботьов, К (превод), 86.

— Друга форма: наеднъ̀ж.

Списък на думите по буква