НАКА̀СТРЯНЕ

НАКА̀СТРЯНЕ ср. Отгл. същ. от накастрям и от накастрям се.

Списък на думите по буква