НАКА̀ЦВАНЕ

НАКА̀ЦВАНЕ ср. Отгл. същ. от накацвам.

Списък на думите по буква