НАКЛЀЙВАНЕ

НАКЛЀЙВАНЕ ср. Отгл. същ. от наклейвам и от наклейвам се.

Списък на думите по буква