НАКРЍВО

НАКРЍВО нареч. 1. С отклонение встрани от правилното (вертикално или хоризонтално) положение; изкривено. От едната страна, откъм реката, почти целият темел беше подровен и хлътнал, така щото воденицата стърчеше накриво — като прочутата кула на Пиза. М. Георгиев, Избр. разк., 162. Костта зараства зле и досега той стъпва малко накриво с този крак. Г. Райчев, Избр. съч. I, 43. И пътникът .. пише къси писма и в бързината си залепва накриво пощенската марка. Св. Минков, ДА, 6. Младо и крехко дръвце, когато порасте накриво, мъчно може да ся оправи. П. Кисимов, ОА II (превод), 15. Дорде йе ерген, мамо, при майка, / шапката носи, мамо, накриво. Нар. пес., СбНУ ХLVI, 159. Картината виси накриво.

2. Прен. Разг. Неправилно, погрешно. — Че председателят е на топа на устата. Ако някой накриво свърши някоя работа, него държат отговорен. А. Гуляшки, СВ, 270. У младите народи всичко върви, речи, по подражение,.. Много пътя най-добрите, най-нравствените начала са зети наопаки, разбрани са накриво. Д. Войников, У, 1871, бр. 61 85. Накриво разсъждат тие, които казуват, какво уж християнството е изложено в опасност от съвременното учение. У, 1871, бр. 10, 151. Нашите ся боят да пишат, да не би да им изтлъкуват писмата накриво. АНГ I, 230.

3. Прен. Разг. За усмихване — иронично или

без желание, обикн. поради несъгласие или неприязън към някого или нещо. — Ще им обадя, ама ти ще отговаряш подире,.. — Ти там не се грижи, то е моя работа — усмихна се накриво Колю. Г. Райчев, В, 7. Той [Момчил] се усмихна с половин уста накриво, с усмешка. Ст. Загорчинов, ДП, 332. Милутин пръв се обади .. — Да ви кажа право — приставът не ми хареса... — Само туй остана — да ти хареса! — усмихна се малко накриво нисичкият. П. Вежинов, ДБ, 35. Шакловити присви така малките си очички и се усмихна накриво, което щеше да рече: по-добре патриархът да си гледа молитвите. Д. Рачев, СС, 151.

4. Разг. В съчет. с гледам, поглеждам и под. С неодобрение, упрек или враждебно. Раята вече не приличаше на себе си, не се боеше от агите си .. И агите ходеха по Преспа навъсени, поглеждаха накриво, събираха гняв и ненавист спрямо повилнелите роби. Д. Талев, И, 248. Яденето ги събираше да помляскат сърдито, да се погледат накриво, да пуснат по някоя въздишка. Г. Караславов, Тат., 41. Кога ни гости додеха, / ти тогаз ша са разсърдиш, / накриво ша ма изгледаш, / гостите ша си изпъдиш. Нар. пес., СбГЯ, 77.

Гледам накриво някого. Разг. Имам лошо, враждебно отношение към някого, не одобрявам някого или нещо. — Заради тебе прежалих всичко. Мъжът ми ме изгони, би ме като куче. Вкъщи ме гледат накриво... Мислех, че ти ще ме вземеш... И. Петров, НЛ, 252. Не беше само Димитър. Други също го гледаха накриво, не му приказваха, не отвръщаха на поздрава му. Ст. Марков, ДБ, 300. Гледаме се накриво с някого. Разг. В лоши, враждебни отношения сме с някого. Откакто го снеха от бригадирската длъжност не бяха си разменили дума с Иван Гатев и се гледаха накриво. И. Петров, НЛ, 179. Кръстевица не можеше да проумее защо мъжете са се счепкали като котараци за тая пуста политика .. Защо за някакви незнайни ветрища ще трябва и накриво да се гледат. Г. Караславов, ОХ IV, 24. Казвам / кажа (река) накриво нещо. Разг. Обиждам, наскърбявам с думи или изрази някого. И навсякъде, проклетата, ще подметне нещо за сватовете си: — Дотегнах им, виждам... Май не ме щат веке... А никой не бе и казал ни половин дума накриво. Д. Талев, И, 379. "Арно, ама яз не кайдисаф на жената ми да му я сечам глаата, чунки си живейме толкоа години, како що сакат Господ, без да си речеме некоя лакърдия накриво." СбНУ ХV, 99. Накриво-наляво. Остар. Небрежно, криво-ляво. С вета голяма въртелка (чалма) на главата,.., препасан накриво-наляво с три разноцветни опаса един връх други:..; туй ти е то, горе-долу, прочутият Ибраим паша. Ил. Блъсков, СК, 11. Пикая накриво. Разг. Ирон.; Пикам накриво. Диал. Извършвам нещо нередно, несъобразено с общите изисквания; сбърквам. Кой пика (пикае) накриво? — Све младата невеста. Послов., СбНУ ХХV, 42. Спал (станал) съм накриво. Разг. Ирон. Без настроение или гневен съм, ядосан съм без видима причина за това. В ума ѝ изникнаха една след друга най-глупави и нелепи сцени, когато той разсипва яденето, защото не му е по кефа, хвърля и разбива чашата с кафе,.., защото е спал накриво. Л. Стоянов, П, 460. — Бехар днес е станал накриво .. И десетте си пръста да превърнеш на свещи, пак няма да му угодиш. С. Таджер, ПНМ, 47.

Списък на думите по буква