НАКЪ̀СО

НАКЪ̀СО нареч. Разг. 1. На неголямо разстояние от началото на нещо (юзда, повод, въже и под.); изкъсо. Когато от конюшнята се зададе Иван, хванал накъсо поводите на една кобила с бяло на челото и на един дорест кон с широки гърди, Шериф остави помпата. В. Ченков, ПС, 40.

2. С малко думи; накратко, сбито, лаконично. Противоп. надълго. — Не ме обърквай с въпросите си,.. — Добре де! — махна ръка Герасим. — Говори, но по-накъсо! О. Василев, ЗЗ, 88. Има и едно стихотворение от Иван Вазов, което изразява цялата народна възхита пред тази епопея: "Опълченците на Шипка". Никой още не е разказвал толкова накъсо и толкова вдъхновено всичко, което е станало през последните дни на август 1877 година на легендарния връх. Ст. Станчев, ПЯС, 11. Накъсо да ся рече, Америка е богато място за плодоносието и изобилието си. Ив. Богоров, КГ, 266.

3. Разг. По късата страна, път, без да се заобикаля; напряко. Ще пресечем долината накъсо.

4. Електр. Обикн. в съчет. с гл. съединявам, свързвам, давам и под. По такъв начин, че да се осъществява късо съединение. С развъртане на двигателя съпротив‑

ленията се изключват постепенно и когато двигателят престане да увеличава оборотите си, роторната намотка се дава накъсо чрез специално приспособление. А. Начев, ЕС, 133. Краищата на проводниците на електродетонаторите при предаването им на бомбаджиите трябва да са съединени накъсо. Хр. Марков и др., ТБ, 119.

5. Остар. Книж. За кратко време, не задълго. Преди няколко години, когато бяхте дохождали в Киев, имах чест лично да ся запозная с Ваша милост, ако и накъсо. АНГ I, 717.

Връзвай / вържи го накъсо. Разг. Говори кратко и за най-същественото. — Ясно ми е какво е станало. Връзвай го накъсо, че бързам. Връзвам / вържа накъсо. Разг. Действувам решително и бързо, ликвидирам бързо нещо. Отсичам / отсека (отрязвам / отрежа) накъсо. Разг. Казвам, изказвам нещо накратко, отбелязвайки това, което е най-съществено. — Отиде си и този... — накъсо ще отреже чиновникът, когато посегне към архивите. М. Недялков, Л, 247. Тук Кекавмен сбърка и, вместо да отреже накъсо, почна да обяснява на кастрофилакта, че човек, който носи такъв пръстен, навярно е важен за българите и за него по-охотно ще върнат уловените ромеи. А. Дончев, СВС, 724. Режа (сека) накъсо. Разг. Говоря кратко и за най-същественото, направо в целта. — Е, стига де — обади се един от въглищарите, — ако ще разказваш, сечи накъсо. Каквото го заусуква... З. Сребров, МСП, 79.

Списък на думите по буква