НАЛЀГНА

НАЛЀГНА. Вж. налегнувам и налягам1.

Списък на думите по буква