НАЛОМЯ̀ВАНЕ

НАЛОМЯ̀ВАНЕ, ср. Отгл. същ. от наломявам и от наломявам се; начупване, натрошаване.

Списък на думите по буква