НАЛЪ̀МЧЕ

НАЛЪ̀МЧЕ, мн. -та, ср. Умал. от налъм; малък налъм. Детски налъмчета.

Списък на думите по буква