НАЛЯ̀ВО

НАЛЯ̀ВО нареч. 1. По посока към лявата страна на някого или на нещо; вляво. Противоп. надясно. Обръщам се наляво — всичките редове зад мене се кискат и сочат нещо от дясната ми страна. Ал. Константинов, БГ, 10. Връзката му се беше изметнала наляво, яката зееше разкопчана, той имаше вид на измъчен и незаслужено обиден човек. А. Гуляшки, Л, 414-415. Надписът "Да се отвори след двадесет години" беше направен ръчно, с малко полегнали наляво букви, характерни за почерка на стария. Й. Попов, БНО, 101. Лодкарят премества с език лулата си отдясно наляво и бутва лодката съвсем до брега. М. Грубешлиева, ПП, 46.

2. На място, което се намира от лявата страна на някого или на нещо; вляво, отляво. Противоп. надясно. Наляво от вратата, над малкото прозорче, що гледа към отвода, е коностасът, пред който вечер на лягане и заран всички се кръстим. Т. Влайков, Пр. I, 10. Инженерът оглеждаше внимателно двора. Задната му част беше преградена с нисък зид. Наляво се виждаше малка къща, наскоро строена. Г. Караславов, СИ, 246-247. — Чакай — пошепна Васил на десетника... — Ние отиваме към вратата, а стражницата е тука, наляво. Ст. Дичев, ЗС I, 173.

3. Прен. С убеждения, присъщи на леви политически течения; вляво. Противоп. надясно. Почти цялата интелигенция в града тогава бе наляво, без да членува непременно в партии. К. Константинов, ППГ, 32. Тия офицери бяха извлекли поука от събитията, ориентираха се по-наляво, приеха предложения .. контакт. П. Илиев, ЛВ, 52. Ориентирано наляво правителство.

Накриво-наляво. Остар. Криво-ляво, как да е. С вета голяма въртелка (чалма) на главата,.., препасан накриво-наляво с три разноцветни опаса един връх други: .. туй ти е то, горе-долу, прочутия Ибраим паша. Ил. Блъсков, СК, 11. Наляво и надясно; наляво-надясно. 1. По всички посоки; навсякъде. — Аз нали ти казах, така се страхувам! — проплака гъркинята, като мяташе бързи погледи наляво и надясно. Ст. Дичев, ЗС I, 577. Зяпам наляво-надясно и

от улица на улица излязох на площада. Ал. Константинов, БГ, 69. 2. С всекиго, всички, на всекиго, всички. Той вървеше след нея като сянка, прекосяваше големите стаи и се ръкуваше и запознаваше наляво и надясно. М. Грубешлиева, ПП, 230. Те се хвалеха наляво и надясно, че отрядът е разгромен, а неговите ръководители — ранени и избити. Сл. Трънски, Н, 300.

Списък на думите по буква