НАМЀСТО

НАМЀСТО предл. (понякога без удар.) Разг. Вместо. Там някъде не препуска ли сур елен, не язди ли на него юда и наместо камшици не размахва ли змии? Й. Йовков, Разк. II, 34. Въстаниците .. събрале кантарските топузи, за да ги употребят наместо гюллета. З. Стоянов, ЗБВ III, 297. Тропот на коне и блясък на саби. Тъй са се появили Испериховите българи, понесли наместо знаме — конска опашка. А. Каралийчев, ПГ, 161. Бориките и йелите имат бодки наместо листа. Д. Манчев, БЕ I, 8.

Наместо да изпиша вежди, изваждам/извадя очи. Разг.; Наместо вежди да сгладя, избождам/избода (изваждам/извадя) очи. Диал. Въпреки стремежа си да направя нещо добро, навличам на себе си или другиму беда.

> Наместо да сложен съюз. Разг. Вместо да. И хорото, наместо да стане като други път на мегданя при черквата, изви се и се залюля тука. Й. Йовков, Ж 1945, 132. Но нали студът беше голям и реката замръз‑

нала, мравката наместо да потъне в дълбочината, падна на гладкия като огледало лед. А. Каралийчев, МИ, 5. Наместо да пише онова, что става, той [Каравелов] писал онова, чтото слушал някога от баба си и от дяда си. АНГ I, 293.

НА̀МЕСТО

НА̀МЕСТО. Само в съчет.: Чедо наместо. Диал. Хранениче, осиновено дете.

Списък на думите по буква