НАПЀЧЕНО

НАПЀЧЕНО нареч. С гл. съм, ставам. Разг. а) Означава, че някъде има силно напрежение, силно притеснение. Напечено беше около Оджак, откакто русите съвсем го оградиха, и Хасан паша бе наредил жив беглец да не се добира до врага. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 192. б) Обикн. при крат. лич. местоим. в дат. Означава, че от някого се изпитва силно напрежение, силно притеснение. — Слушай, .. Ако ти е много напечено... Ей там! — .. — Само 200-300 метра назад, вземи надясно... Едно малко отклонение от пътя... Бл. Димитрова, От, 9. През последните дни ми е много напечено. Нямам време за нищо.

Списък на думите по буква