НАПОЯ̀ВАНЕ

НАПОЯ̀ВАНЕ ср. 1. Отгл. същ. от напоявам и от напоявам се.

2. Сел.-стоп. Съвкупност от хидротехнически и агромелиоративни мероприятия, целящи изкуствено повишаване на почвената влага в определени периоди от годината с оглед увеличаването на добива от селскостопанските култури. Проектирането на бригадните участъци трябва да бъде съгласувано със системата на напояване и техниката на поливане. М. Мичев и др., З, 138. Изкуствено напояване. Подпочвено напояване. Редово напояване.

Списък на думите по буква