НАПРЀГНА

НАПРЀГНА. Вж. напрягам.

Списък на думите по буква