НАПРЀДЪК

НАПРЀДЪК, мн. няма, м. 1. Развитие, усъвършенстване, движение напред към по-добро, по-високо икономическо, техническо, културно и нравствено състояние на обществото в сравнение с предишното; прогрес, преуспяване, просперитет. Противоп. регрес, изостаналост, назадничавост. — Начетените българи, които очакваха напредък чрез просвета, намираха за опасно и неуместно искането на права с оръжие. Ив. Унджиев, ВЛ, 351. На България трябват сега мозъци с трезви мисли,.. трябват мъдри мислители, които да ръководят умовете към доброто и към напредъка! Ив. Вазов, Съч. ХХV, 155. Народний напредък — то е куп струпан от всичкото трудолюбие, пъргавина и честност на всяка глава от всички, които правят народа. Й. Груев, СП (превод), 2. За ослобождението си от това голямо зло [духовенството], человечеството е обязано на общественият напредък, който е купуван с кръвта на хиляди жертви. Ч, 1871, бр. 24, 765. // Със съгл. или несъгл. опред. Усъвършенстване, развитие на областта, посочена от определението. Само повдигането благосъстоянието на един народ създава условия за умствено развитие, за просвета и културен напредък. Т. Влайков, Съч. III, 33. Динамичният напредък на науката и техниката влияе на все по-бързото приложение на новите постижения в различните области на стопанството и живота. К, 1963, кн. 7, 37. Той [Мидхат] съпостави назадничавостта в градоустройството с напредъка във вкусовете и облеклото на русенци. Ст. Дичев, ЗС I, 368. Обществен напредък. Технически напредък.

2. Достигане на следващ по-висок етап в развитието на някого или нещо, в нечия или някаква дейност; напредване, развой. Извършената промяна означава безспорен напредък не само в развоя на вътрешната революционна организация, но въобще в развитието на освободителното дело. Ив. Унджиев, ВЛ, 298. Рада, облегната до пречките на чардака, следеше с болезнено внимание напредъка на диренето. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 153. Из целия път от Ловеч до Търново Стайно поучаваше двамата съпрузи, сочеше им себе си и своя личен напредък, за да разберат какво ще правят, та да станат хора на чест и уважение... В. Геновска, СГ, 238.

3. Постижение, успех в развитието, дейността или качествата на някого или нещо. Напредъкът, който сте направили в новите стихотворения, е особено чувствителен. Тоя напредък е дълбоко в апарата на Вашето поетическо чувство и Вие сами едва ли бихте могли да забележите. П. К. Яворов, Съч. III, 1965, 280. Тя [Йорданова] пее смислено, съдржателно, с отмерено чувство и бележи радващ напредък. БНТ, 1941, бр. 217, 4.

— Друга (остар.) форма: напрѐдок.

Списък на думите по буква