НАРОДОВЀД

НАРОДОВЀД м. Книж. Лице, което се занимава с изучаване, изследване на бита, нравите, материалната и духовната култура на даден народ, народност1; етнолог. Неслучайно "Строители на съвременна Бълга‑

рия" е една от книгите, високо ценени от народовед като Иван Хаджийски. С. Радев, ССБ I, 13.

Списък на думите по буква