НАРОДОПСИХОЛО̀ГИЯ

НАРОДОПСИХОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. 1. Наука, която се занимава с изследване, проучване на психологията на народа. В миналото .. народопсихологията, социалната психология, колективната психология, социологичната типология и пр. бяха поставени под съмнение от някои догматични учени. Е. Каранфилов, Б III, 279.

2. Психология на даден народ или народност. Българска народопсихология.

Списък на думите по буква