ОБАЯ̀ТЕЛНИЦА

ОБАЯ̀ТЕЛНИЦА ж. Остар. Обаятелка. Когато умира някоя магесница жена и пренесем душата ѝ в пъкъла, нашият господар Велзевул ѝ оказва особена почит.. Такава почит оказва нашият господар на самовилите и бродниците, на магесниците и обаятелниците. Отеч., 1977, кн. 11, 17.

Списък на думите по буква