ОБЕЗ

ОБЕЗ-. Сложна представка, с която се образуват глаголи със значение: 1. Отнемам, премахвам от някого или нещо някакво качество, съставка и др., напр.: обезболявам, обезжилвам, обезоръжавам, обезсолявам, обезвредявам и др.

2. Променям качеството или вида на нещо, напр.: обезобразявам, обезсмъртявам,

обезцветявам, обезценявам, обезчовечавам и др.

Списък на думите по буква