ОБЀМ

ОБЀМ м. 1. Размер, големина на част от пространството, затворено между стените на едно тялои измерено в кубически единици. Архимед за първи път точно намира обема и повърхнината на кълбото. Матем., 1967, кн. 2, 2. Обемът на правоъгълния паралелепипед е равен на произведението от трите му измерения. Стереом, V кл, 46. Установи се съвсем точно обемът на Венера, който спрямо Земята представлява 81... процента. К, 1963, кн. 7, 33. Главната единица за обеми е кубический метър. К. Кърджиев, А, 152. // За съд, водохранилище и под. — количество от някаква течност, което може да се побере в него; вместимост. Обем — това е вътрешната кубатура на бъчварския съд, изразена в куб. дециметри или литри вода при 40 С. В. Цветков и др., МТД, 65. "Новият" вариант на проекта за разпределяне на водите.. предвижда известно увеличение на количеството вода на река Йордан.. и на обема на водохранилището на река Ярмук. ВН, 1955, бр. 244, 3. Вместителност или съдържимост на един съд (чаша, шише, бъчва и пр.), наричаме вътрешний обем на тоя съд. К. Кърджиев, А, 159.

2.Големина, размер, количество на нещо. Макар творчеството му [на Д. Дебелянов] да не е голямо по обем, онова, което той създава, е достатъчно, за да бъде признат като един от най-талантливите наши поети. Лит. ХI кл, 84. Защо този младеж се страхуваше от някакво жално суеверие.. Тази мисъл ме вълнуваше и аз изложих съжденията си в един обем от триста и осемдесет страници. Й. Попов, БНО, 133. Обем на производство. Обем на монтажни работи. Обем на книга. // Прен. Обхват, съдържание на нещо. Колко обекта то [вниманието] може да обхване наведнъж, с един акт? Това е въпрос за обема на вниманието, а под обем се разбира броят на обектите, които вниманието обхваща едновременно. Псих. Х кл, 87. Кои от чуждите язици трябва да са преподават, в какъв обем надълго или накъсо. ЦВ, 1857, бр. 333, 151. Обем на понятия. Обем на знания.

3. Спец. Триизмерност или впечатление за триизмерност, за простор, дълбочина в творба на изобразителното изкуство. Линията не само чертае контури, отграничаващи обемите, но и сама притежава експресивност и красота. Д. Аврамов, ЛЕД, 144. Обемите и формите са моделирани конструктивно и емоционално.Това платно привлича погледа със своя обем.

Мъртъв обем. Хидрол. Количеството вода, заемаща пространството от дъното до най-ниското равнище на водоем, язовир, което не се използва за питейни нужди или за получаване на електроенергия.

Списък на думите по буква