ОБЗО̀Р

ОБЗО̀Р м. 1. Само ед. Последователно разглеждане, общ преглед на много неща, обединени от обща тема, обикн. с цел за преценка. Кампанията по допитването даде възможност на нашия народ да направи критически обзор на изминатия път през цели пет десетилетия. Г. Димитров, Съч. III, 368. Ний ще направим един кратък обзор на историята на развитието на християнството. Ч, 1870, бр. 4, 109-110. Ние би трябало да направиме кратък един обзор връх сичкото онова, щото са е казало досега за тоя вопрос. Хр. Ботев, Съч. 1929, 176. // Журналистически жанр, в който се прави общ преглед, обща преценка на събития и проблеми от обществено-политическия, икономическия или културния живот. Репортажът, очеркът, фейлетонът, обзорът, интервюто и т.н. — всички класически журналистически жанрове трябва да придобият съвременен облик с усилията и участието на изтъкнати наши писатели. В. Йосифов, Избр. тв I, 171-172.

2. Текст или изложение, изявление, в които се прави такова разглеждане, такъв общ преглед. Всяка седмица той изработваше обзори за цялата страна. В. Нешков, Н, 375. Кратък обзор на изучаванията ми върху стимулационните и клетъчните явления .. е даден в шестото издание на учебника ми по Обща биология. Пр, 1953, кн. 1, 15. Библиографски обзор.

3. Рядко. Пространството, което се обхваща от погледа, взора на лице, което наблюдава; кръгозор. Стоеше спокойно, безразличен .. и здравото му око гледаше някак си навред, като че обхващаше в обзора си цялата стая, в която Христакиев не беше нищо повече от вещ. Ем. Станев, ИК III и IV, 542.

4. Спец. Възможност да се обхване с поглед, с взор, да се наблюдава околното пространство; видимост, обзорност. Тревогата ме е овладяла напълно.., когато през отворените врати на заведението стремително влизат двама мъже. Съглеждам ги първа — от моята маса имам свободен обзор. Ц. Драгойчева, ПД, 193. В гората и планината има естествено силни места,.., отделни върхове с голям обзор и обстрел, които могат да се задържат с много малко сили. П. Илиев, ЛВ, 131. Просторната рубка има пълен кръгов обзор. В центъра ѝ е монтиран пулт, от който могат да се управляват всички механизми на кораба. ВН, 1961, бр. 2991, 4. Само за миг капитан Радков се озова пред индикатора за кръгов обзор. НА, 1958, бр. 3185, 1.

5. Прен. Рядко. Обем, широта на интереси, познания; кръгозор. Обичайно е кооператори и кооператорки,.., да правят групови екскурзии из България,.. Така се разширява културният обзор на селските труженици. Ст. Поптонев, ОБЛ, 37.

6. Остар. Оглед. Влязохме в изложението. Един от комитета ни поведе да направим набързо един общ обзор на главните отдели. Ал. Константинов, БГ, 35.

— Рус. обзор.

Списък на думите по буква