ОБИКНОВЀНО

ОБИКНОВЀНО нареч. 1. В повечето случаи, най-често за дадени обстоятелства; обичайно. По това време обикновено председателят играеше шах с директора на прогимназията. А. Гуляшки, СВ, 23. — Ний обядваме в 5 часа обикновено, но днес можем да обядваме и по-рано. Ал. Константинов, БГ, 44. Една заран Найда беше отишла, както обикновено, рано на извора. К. Величков, Н, 1884, кн. 5-6, 394. Селенинът обикновено не е богат човек, а и не са вижда за кратко време да стане богат. Ступ., 1875, бр. 3, 19. Определителното изречение обикновено стои след думата, която пояснява. Л. Андрейчин и др., БГ, 285.

2. По такъв начин, че с нищо не се отличава, не изпъква с някакви качества или особености. Тя изглеждаше съвсем обикновено.

3. По общия ред, без специални условия или изисквания. Тестото се замесва съвсем обикновено.Молбата се написва съвсем обикновено.

По обикновено. Остар. Книж. Както обикновено; по обикновеному, по обичайному. Той ма прие по обикновено с ония почести, които са дават на селските кехаи: не ма прикани даже да седна в реда на подчинените му заптии. З. Стоянов, ЗБВ I, 159.

Списък на думите по буква