ОБИТА̀ЛИЩЕ

ОБИТА̀ЛИЩЕ, мн. ‑а, ср. 1. Остар. Място, което някой обитава, в който някой живее, пребивава; жилище, дом. Искър лъкатуши из една хубава долинка, дето още стоят бараките и другите временни постройки, обиталища на инженерите и работниците по железницата. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 33. И достави ми съдбата щастие да имам такова също обиталище, за каквото някога мечтаех. Т. Влайков, Съч. III, 46. Излизам из обиталището си, поотдалечавам се в самотията и се отдавам на самочувствие. П. Росен, ВПШ, 23. На едно разстояние, колкото с камък да хвърлиш,.., бе единственото човешко обиталище в този край на селото. М. Георгиев, Избр. разк., 153. "Вий сега можете да ся оттеглите в йедно обиталище, което съм Ви приготвила и отдето ще можете да виждате княгинята по волята си." Кр. Пишурка, МК (побълг.), 390. // Място, където живеят, пребивават или се събират множество лица с еднакви интереси, професии и под. Воло е разположен на залив със същото име, пристанище на Тесалия и обиталище на търговците, които прекупуват местните произведения. С. Бобчев, ПОС (превод), 83. Царствицето Алжирия беше .. най-опасното за търговията на европейските народи до 1830. Благодарение на търговский интерес на Франца, която поради това са спречка с последний бей и тъй сполучи да затвори туй обиталище на разбойници. С. Бобчев, ПОС (превод), 262.

2. Остар. Място, територия, която някой (народ, етническа група и под.) населява. Коренното и първоначалното българско обиталище било по реката Волга. Г. Кръстевич, ИБ, 21. Земята е сгодна да служи за обиталище на человеците. ИЗ 1877, 351. Всички ние знаем, па ся и гордеем с това, че промисъл божий е надарил нашия народ с прекрасно място за обиталище. Лет., 1871, 161.

3. Прен. Място, където се намира, съществува, разпространява нещо. За буйната фантазия на Раковски Котел е обиталище на българския дух, на славното минало на българския род. Т. Жечев, БВ, 42. При Омир и Виргилий завземат място във вечното обиталище на поезията Данте, Петрарка, Санназаро, Коринна. К. Величков, ПССъч. III, 181. — Франция от старо време още е била обиталище на незадоволствията; оттука са пръскаше и всичко по целия свят. Лет., 1876, 21. Ако би Йерусалим беше останал, тогава без съмнение щеше да стане главно обиталище и средоточие на християнството. ИХЦ (превод), 25.

4. Място, в което живее, обитава диво животно, птица, където се въдят, развъждат определени видове птици, насекоми и под. Тук се срещат и около 6-7 вида вечно зелени растения. Тук е и истинското обиталище на вълка. П. Петков, СП, 31. Тогава той [орелът] излитал от своето високо обиталище и в горите е дирил някоя ранена сърна. Ламар, ПР, 17-18. Тяхната територия [на блатата] намалява. Скоро напълно ще изчезнат мрачните и красиви обиталища на комарите. Н. Стефанова, РП, 59. "Маричините езера" и "Студенец" са обиталища на дивите кози. ЛР, 1977, кн. 5, 6. Те са пет малки, красиви, скалисти островчета,.. Тия островчета днес са обиталища на чайките. ПН, 1932, кн. 4, 64.

Списък на думите по буква