ОБКО̀ВКА

ОБКО̀ВКА ж. 1. Метална, обикн. златна или сребърна украса, с която е обкован някой предмет; обкова. Гледаше [Симеон] книгите си, свитъците,.., евангелията, накипрени в злато-сребърните си обковки като във владишки патрахили. А. Гуляшки, ЗВ, 475. Потъмнели бяха сега месинговите обковки и ключалки на сандъците и не проблясваха както някога. В. Геновска, СГ,

164. Стигнаха до голяма дървена порта, с железни цветовидни обковки. Й. Вълчев, СКН, 20. Тук е намерена и най-старата икона на града "Св. Богородица" с богата сребърна обковка. О, 1877, кн. 11, 26.

2. Разш. Покритие, обикн. метално, с което са обковани ръбовете, краищата или повърхността на нещо, за да се подсили здравината му; обкова, обшивка. Палещите лъчи нагряваха желязната обковка на кораба. Гр. Угаров, ПСЗ, 57. — Нона дала знак на своя човек и тоя тутакси приклопил тежката порта, която била усилена отвън с желязна обковка. А. Гуляшки, ЗВ, 489. Толкова страдание, толкова мъка! Не може... А то така... Светец трябва да ме направят! — изкрещя внезапно той и удари с юмрук по ламаринената обковка на тезгяха. Л. Дилов, ПБД, 180. Зачервената обковка на пещта малко по малко взе да потъмнява. Н. Нинов, ЕШО, 74. Варосаните стени пак светеха като яйчени черупки, пак тъмнееха дъсчените обковки на прозорците, но зад тях се потайвеше изчуждял живот. Ст. Сивриев, ЗСБ, 157. Обр. Наелектризиран от нейното [на Дара] упорство, самият той преодолява вцепенението си и започва да се изтръгва педя по педя от ледената обковка. Бл. Димитрова, Лав., 283.

3. Метална част на прозорец, врата, мебел, спортно съоръжение и др., служеща за свързване, отваряне, заключване, задържане, усилване и под.; оковка, обкова. На коленете си Желязков постави голяма кутия с водни бои, облегна се на стола, метна крак върху крак,.. и към нас светнаха налчетата и обковките на неговите тежки туристически обувки. Ив. Давидков, КХ, 49. Фотоснимката беше оставила у мене впечатление за голямо художествено въздействие на тази проста на вид врата с груби, но с вкус направени и хармонично съчетани обковки (ръчка, щит за ключа и гвоздеи). НК, 1958, бр. 31, 4.

Списък на думите по буква