ОБЛОГОДЀТЕЛСТВАМ

ОБЛОГОДЀТЕЛСТВАМ и ОБЛАГ?ДЀТЕ?СТВУВАМ, ‑аш, несв. и св., прех. 1. Давам някому някакви облаги, обикн. като се възползвам от служебното си или общественото си положение. Там [в статията] се изреждаха познати на обществото афери, нечисти сделки,.., разобличаваха се деянията на министри, които изкористват властта за лични облаги и които облагодетелствуват роднините си. Сб??СЕП, 67. Значи ти си ме изкарикатурил във вестника, а, мойто момче? А защо не писа, че съм карал служители от учреждението да уреждат мои лични работи, като срещу услугите, които са ми правили, съм ги облагодетелствувал по най-различни начини и поводи? П. Незнакомов, СМ, 52-53. Болярите имали голяма власт и се чувствували почти независими. Те се подчинявали на централната власт, само когато тя била силна и ги облагодетелствувала. Ист. VII кл, 31. Той и през ума му даже не преминуваше, че му се готви наместо,.., лавров венец, а то търнен, и то от кого? От тия, които той е доста облагодетелствувал. Ил. Блъсков, КУ, 31.

2. Остар. Правя някому добро. Россия има священата цел да облагодетелствува стоящите при погибел християнски народ. НБ, 1876, бр. 46, 180. Ползите за нашия град са големи.. Вашето намерение ще облагодетелствува града ни не веднъж, не дваж. У, 1871, бр. 23, 357. Как е възможно да опишем точно скитническия му живот,..? Таквози едно описание било би пълно от пъстрота, от философски аксиоми и наблюдения,.., ако капетанинът бе са погрижил,.., да ни облагодетелствува с мемоарите си. Н. Михайловски, ПА (превод), 48. облагодетелствам се и облагодетелствувам се страд.

ОБЛАГОДЀТЕЛСТВАМ СЕ и ОБЛ??Г?ДЀТЕЛСТВУВАМ СЕ несв. и св., непрех. Възползувам се от някакви облаги, извличам лична полза от своето или нечие служебно или обществено положение, от някакви обстоятелства. Опитах се да подменя у Илия страха от числото тринадесет със страх от закона. Той ми противоречеше с десетки идеи за изплъзване. Изброяваше на пръстите на двете си ръце тези, които се облагодетелствуват покрай него. Й. Попов, БНО, 133. Щом в едно общество се облагодетелствуват народните изедници и подлеците, значи животът трябва да се промени. К. Странджев, ЖБ, 129. В много райони на страната се вършат системни нарушения от несъзнателни лица, които най-често търгуват с изсечените материали и се облагодетелствуват по лек начин за сметка на общонародната собственост. РД, 1958, бр. 93, 2.

Списък на думите по буква