ОБМЀНЕН

ОБМЀНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. 1. Който може да се обменя, служи, предназначен е за обмяна срещу нещо друго, обикн. равностойно, равноценно. Бюлетините, които добиха вече широка известност в чужбина, ще служат също и като ценен обменен материал, срещу който ще се получават скъпи чуждестранни публикации. ВН, 1958, бр. 2281, 4. // Който се отнася до, свързан е с обмяна на валута. Обменно бюро. Обменен курс.

2. За пункт — в който се извършва обмяна, замяна на стока срещу суровина или друга стока; обменителен. Обменен пункт.

3. Спец. Който се отнася до, свързан е с обмяната на веществата. Сърцето на шарана се свива бавно и движението на кръвта е бавно. Вследствие на това обменните процеси в тялото на рибата са понижени. Биол. VII кл 1982, 16. В зависимост от кулинарната обработка морковите могат да намерят място в диетичното хранене.. при някои обменни страдания. Л. Петров и др., БНК, 104. Количеството на водата [в клетката] не е строго фиксирано и то зависи най-много от степента на извършващите се в клетката обменни процеси. Р. Райчев, НКД, 8-9. Само разнообразната, смесена храна обезпечва принос на всички видове белтъчини, от които организмът ще си почерпи строителен и обменен материал. ПН, 1932, кн. 4, 53. Обменно заболяване.

4. Спец. За химическа реакция, процес и под. — при който се извършва обменяне, взаимно разменяне на местата на елементарни частици, йони, химични елементи, части от молекулата на две съединения и под. Между солната киселина и натриевата основа се извършва обменна химична реакция. Натрият от натриевата основа и водородът от солната киселина взаимно разменят местата си. Хим. VII кл 1965, 89. В много случаи е възможно едно вече адсорбирано вещество да се измести от друго вещество, което се адсорбира по-добре или има достатъчно висока концентрация. Такава адсорбция се нарича обменна адсорбция. Хим. ХI кл 1965, 68. На обменните реакции се основават и мероприятията за подобрение на солените почви (гипсуването), на киселите почви (варуването), чрез внасяне в почвата на соли, съдържащи калций. Осн. сел. стоп. VIII кл, 15. // Който се отнася до, свързан е с такава химическа реакция, процес и под. Обменната киселинност на почвата се дължи на водорода и алуминия, извличани от почвата при обработка с неутрални разтвори. П. Боянов, П, 314. Обменна форма на катионите. Обменна способност.

5. Спец. За химичен елемент, йони и под. — който участва в реакция, процес и др., при които се извършва обменяне, взаимно разменяне на местата на химични елементи, йони и под. Окисляването на амоняка в почвата се извършва на повърхността на почвените частици, като окисляването засяга само обменните йони на амония. По тази причина с увеличаване количеството на обменния амоний се засилва и степента на окисляване на амоняка. П. Боянов, П, 65. Обменни катиони. Обменен калций. Обменен водород.

Обменен фонд. Запас от униформено или друго облекло, обувки, одеяла, носилки и др., създаван във военномедицинско заведение за замяна на негодни или подлежащи на специална обработка вещи, използвани от болни, ранени или поразени от радиация.

Когато няма възможност да се обработят облеклото или обувките, такива се дават от обменния фонд. Н. Иванов и др., ГО, 157.

Списък на думите по буква