ОБМЯ̀НА

ОБМЯ̀НА, мн. (рядко) обмѐни, ж. 1. Даване, отстъпване някому на нещо, срещу което се получава друго, обикн. равностойно, равноценно; обменяне, обмен, размяна. Експедицията се завърнала отново във Франция с извънредно богат товар от скъпи кожи, получени от индианците чрез обмяна. Л. Мелнишки, К, 41. Всяка задруга сама задоволяваше по-голямата част от своите нужди.. Между селата нямаше никаква обмяна. Ив. Хаджийски, БДНН I, 3. Обмяна на валута.

2. С предл. на и същ. мисли, впечатления и под. Действие, акт, при който някой споделя с друг свои мисли, впечатления и под. и изслушва неговите; обменяне, обмен, размяна. Дълбока провинция, но да видите само какъв интензивен умствен живот, каква жива обмяна на мисли! Ст. Л. Костов, М, 37. // С предл. на и същ. опит. Действие, акт, при който някой предава на друг своя опит в определена област и се запознава с неговия; обменяне, обмен. Работата, която им предстоеше, бе важна и отговорна — да решат кого да изпратят в чужбина за обмяна на опит. А. Наковски, МПП, 145. В Пловдив .. беше организирана зонална среща за обмяна на опит по приготвянето на български национални ястия. Л. Петров и др., БНК, 9. Габровският музей открива нова страница в световното музейно експониране. Красноречиво потвърждение на тази констатация са предложенията за обмяна на опит от страна на сродни институти във Франция, Италия. Ив. Коларов, Е, 51.

3. Финанс. С предл. на и същ. пари. Парична реформа, при която използваните до определен момент парични средства се изваждат от обращение и се заменят с други с по-нисък номинал. — Войната ми изяде осемдесет бона. Обмяната на парите — сто и двадесет. К. Калчев, ДНГ, 64. След обмяната на парите му останаха 7000 лева. Г. Караславов, Избр. съч. Х, 76.

4. Спец. Процес на взаимно отдаване и приемане на елементарни частици, йони и под.; обменяне, обмен. Обмяна на катиони.

5. Физ. Процес на пренасяне, преминаване на топлина и под. от едно тяло или среда в друго; обменяне, обмен. Поставяме прът от мед.. между два съда.. Обвиваме пръта с няколко пласта груб вълнен плат, за да не става обмяна на топлината с външната среда. Физ. Х кл 1951, 68.

6. Само ед. Само в съчет. със съгл. или несъгл. опред. Биохим. Съвкупност от биохимични процеси, които се извършват с отделните органични или неорганични вещества, вода, газове и др., приети в живия организъм; метаболизъм. Най-малките частици от типа на митохондриите се наричат микрозоми и участвуват в белтъчната обмяна. Р. Райчев, НКД, 10-11. При едно обменно заболяване може да бъде нарушена обмяната и на въглехидратите, и на мастите, и на белтъците. М. Василев и др., ВБ, 550. Тя [кожата] има голямо значение при обмяната на водата и минералните вещества. Ил. Петков и др., КВБ, 22. Жлезите в кожата [на жабата] я поддържат винаги влажна, което осигурява обмяната на газовете. Биол. VII кл, 34. Водно-солева обмяна.

Обмяна на веществата. Биохим. Постоянни биохимични процеси в организма, които се извършват в тясна връзка с външната среда и в съвкупността си обуславят живота. Нашите проучвания показаха, че по-бързо стареят хората, подложени на хронични заболявания,.. хората с нарушена обмяна на веществата. ПЗ, 1981, кн. 10, 12. Внасянето на прекомерно количество течности в организма води до смущения в обмяната на веществата. Н. Сотиров, СК, 13. Обмяна на енергиите. Биохим. Освобождаване и използване на скритата енергия на хранителните вещества при тяхното окислително разпадане в клетките на различните тъкани и органи. — За обмяна на. Сложен предл. Остар. Книж. В замяна на; вместо, срещу. Днес приех писмото ти. Видя да ми искаш, за обмяна на доброто, което ти поисках, чифликът ми на Бруса. П. Р. Славейков, ЦП III (превод), 100.

Списък на думите по буква