О̀БРАЗЕЦ

О̀БРАЗЕЦ, мн. няма, м. Умал. от образ (във 2, 3 и 7 знач.); образче. А старий градинар предлагаше, че малкий образец на покойника, който беше украсен със злато и скъпоценни камъние, принадлежи повече Софии за спомян. Р. Блъсков, ТПД (превод), 25.

ОБРАЗЀЦ

ОБРАЗЀЦ, мн. образцѝ, м. Книж. 1. Примерен модел за създаването на нещо. Такава икона поп Стефан виждаше за пръв път. Тъй, както беше изписана, тя беше пълно отклонение от всички правила и образци на черковната живопис. Й. Йовков, Ж 1945, 136. Въпросът за източниците, за образците от чуждата литература, които е имал [Ив. Ст. Андрейчин] пред очи, като е пристъпвал към съставянето на отделните томове от сборника, би ни отвел в дълги и широки съпоставяния. Ив. Богданов, СП, 200. За образец на такова средоточно българско училище Фотинов очевидно има гръцкото в Кидония.., гдето преподават знаменити педагози с европейско образование. М. Арнаудов, БКД, 13. Юзбашията беше млад човек.., от няколко години учеше усърдно френски език и мечтаеше да стане прочут валия, но в една Турция, която да бъде уредена по европейски образец. Д. Талев, И, 75. Учителят обясняваше, че това е било собственост на богат римлянин и че всички богати римляни по един образец са строили както вилите, така и баните си. Й. Радичков, ВН, 88. За да може един младеж да ся научи да пише красно, той трябва да има пред себе си един добре написан образец. ИЗ 1874-1881, 191. // Канц. Специално установена форма, в която се приготвя някакъв документ; формуляр. Касиерката излезе, без дори да помисли зная ли как се правят заявки.. Навярно смяташе, че съм правила заявки цял живот. Прерових още веднъж чекмеджетата и за щастие намерих образци. Ст. Христозова, ДТСВ, 116. Бе решил [Ванко] да се яви на изпита, който му даваше право да работи с мотори и да прати по дяволите пишещата машина и счетоводните образци. М. Грубешлиева, ПИУ, 36. Кандидат-студентите попълват молба-образец и я подават заедно с другите документи.

2. Пример, илюстрация на нещо. Многобройни са тропичните растения, които цъфтят с великолепни, ярко обагрени цветове. Като образец могат да се посочат орхидеите. К, 1963, кн. 2, 4. Ще приведа още

един образец, за да се види как тоя талант да описва се применява към други предмети. Извлечението е от "Самодива". К. Величков, ПССъч. VIII, 203. За образец на "българското правосъдие" вярвам и вий ще се съгласите, че най-типично е да се възпроизведе пред посетителите на Всемирното изложение процеса по убийството на Балчева. Ал. Константинов, Съч. I, 233. За образец поместям под чертата едно такова копие, от което всеки, който знае по-добре френски език, ще може да си състави понятие и за Фотиновите познания. Ив. Шишманов, СбНУ ХI, 636.

 

един образец, за да се види как тоя талант да описва се применява към други предмети. Извлечението е от "Самодива". К. Величков, ПССъч. VIII, 203. За образец на "българското правосъдие" вярвам и вий ще се съгласите, че най-типично е да се възпроизведе пред посетителите на Всемирното изложение процеса по убийството на Балчева. Ал. Константинов, Съч. I, 233. За образец поместям под чертата едно такова копие, от което всеки, който знае по-добре френски език, ще може да си състави понятие и за Фотиновите познания. Ив. Шишманов, СбНУ ХI, 636.

3. Ценен екземпляр от нещо. Образци от тази високохудожествена керамика могат да се видят в музея при разкопките. Ст. Михайлов, БС, 57. Георги Бончев ни остави една сравнително пълна за времето си сбирка [от минерали] с хиляди красиви и много ценни образци, събрани от всички краища на света и нашата страна. Ив. Борисов, НПГ, 32. Показаните в музея образци от тези домашни произведения на женското изкуство говорят за умение, вкус и голямо художествено майсторство. Н. Хайтов, ШГ, 107. Влязох в един голям салон.., който беше мебелирован доволно разкошно и по стените на когото висяха образци от калиграфическото изкуство на учениците. Знан., 1875, бр. 20-21, 321. В първата книга са поместени различни образци на старобългарската книжевност и из народното творчество. СбС, 4. // Мостра, проба. Едната от палатките.. приличаше на научен кабинет със стол, маса, рафтче с дебели книги и много сандъчета за почвени образци. Б. Балевски, СП, 14. На тази улица ["Уолтстрийт"] се намира и стоковата борса.. От сутрин до вечер тук се показват образци от стоки. Л. Мелнишки, ПП, 121. Споменатото училище [еврейското девическо в Самоков] се е обърнало към Министерството на търговията и земеделието да му се изпратят килимени образци и да се командирова сегиз-тогиз пътующий учител по килимарството да навестява училището. Бълг., 1902, бр. 448, 4.

4. Със следващ предл. на, за. Мярка, мерило за сравнение; еталон. Съвършеното уединение от света и самоотречение за през цял живот от всичките му ефимерни грижи.. са съставлявали най-пълния и най-високия образец за идеално-добродетелно и праведно битие. Ив. Вазов, Съч. ХV, 30-31. Със симпатия Симеон Радев се е отнасял главно към Петко Славейков.. Той помества неговите вдъхновителни речи, които са образец и на жива политическа мисъл, и на езиково творчество. С. Радев, ССБ I, 13-14. Единодушно мнение съществуваше за него [митрополит Климент], което го признаваше за образец на всички добродетели и способности, които трябва да обладава един духовен пастир. К. Величков, ПССъч. VIII, 77. Моят съсед по чин беше интересен момък от Провадия.., неговите тетрадки бяха образци на прилежност и чистота. А. Гуляшки, ЗР, 86.

Списък на думите по буква