ОБРАТНОПРОПОРЦИОНА̀ЛНО

ОБРАТНОПРОПОРЦИОНА̀ЛНО. Мат. Нареч. от обратнопропорционален. Ти си спомняш, че силата на всеки светлинен източник се променя обратнопропорционално с квадрата на разстоянието. Г. Томалевски, АН, 318-319.

Списък на думите по буква