ОБСЪ̀ЖДАМ

ОБСЪ̀ЖДАМ, ‑аш, несв.; обсъ̀дя, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. Изказвам мнението си за нещо, обикн. при разискване с други лица, като преценявам всички "за" и "против" вземането на определено решение; разисквам. Като се раздели с Малони, Костов отиде у нотариуса. Той искаше да обсъди с него предложението на италианеца. Д. Димов, Т, 549. След вечерята се вмъкнахме с Кивито в нашата стая, направихме си под юргана палатка и дълго обсъждахме какво да правим. П. Славински, МСК, 42. Другите съзаклетници, останали по частите или залисани в работа, нямаха още време да обсъдят положението. Впрочем то не бе още тъй лошо, както го предполагаше унинието на Груева. С. Радев, ССБ II, 25. Климент, по-близо до Браила и по-яко свързан с дружеството, обсъжда в писма от края на 1873 г. подробно с Пеев въпросите около списанието, предлагайки между другото по-късно,.., да обхваща IХ книжка около 17-18 коли с познатото ѝ съдържание. М. Арнаудов, БКД, 247. Нашата картина [илюстрацията] представлява едно грамадно събрание на стачниците в Стокхолм, гдето те обсъждат своята бойна програма. БД, 1909, бр. 26, 1. Обсъждаха бъдещата си дейност.Обсъждат изхода от кризата. △ Обсъдиха всички подробности и начини на действие. // Стесн. Подлагам на публична преценка или на преценката на отбрани професионалисти произведение на изкуството, литературата, науката. Та на какво ще прилича едно литературно списание, което в критическия си отдел мълчи за произведенията на добри литератори, а говори и обсъжда главно дрипели. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 281. Тази редколегия,.., е обсъждала всеки предстоящ брой и анализирала всеки излязъл брой. Г. Караславов, Избр. съч. IV, 118. В един и същи ден той поучава и се шегува с момчетата в ателието,..; открива изложби на чужденци и обсъжда новата корица на списание "Пламък". С. Северняк, ОНК, 218. Обсъждаха архитектурата на паметника.Обсъждат прочетеното в антологията. // Разисквам с околните някакво събитие, случка, факт и под., като изказвам становището си; коментирам. След минута навън се трупаха хора и шепнешком обсъждаха страшната смърт на Доки. Г. Райчев, Избр. съч. II, 217. Комитетът в голямата стая на къщата [Матакевата] заседаваше непреривно, обсъждаше новините, които пристигаха. К. Величков, ПССъч. I, 134. обсъждам се, обсъдя се страд. Почитаемий господине, умолявате се да заповядате утре,.., в склада "Сухиндолски вина", гдето ще се обсъжда въпросът за основаванието на едно въздържателно дружество. Ал. Константинов, Съч. I, 301. Тая работа е сериозна, много сериозна... Трябва хубаво да се обсъди. Т. Влайков, Съч. III, 236. Няколко дни по-късно, когато свикал събрание на дружествените членове, за да се обсъди уставът му, Дринов пише от Женева.. на приятелите си, но този път той изказва разочарованието от еснафския морал и апатията на виенчани. М. Арнаудов, БКД, 64.

Списък на думите по буква