ОБХВА̀ЩАМ

ОБХВА̀ЩАМ, ‑аш, несв.; обхва̀на, ‑еш, мин. св. ‑ах, прич. мин. страд. обхва̀нат, св., прех. 1. Обвивам, прегръщам някого или нещо с една или с две ръце, като обикн. го заключвам в обятията си; обгръщам. Лазар я обхвана през раменете с едната си ръка, после и с другата, притисна се цял към нея и я целуна горещо, шумно, алчно. Д. Талев, ПК, 106. После, както и други път бяха правили, катеричката подложи гръб, мишката се покатери и обхвана гушката ѝ с предните си лапички. О. Василев, ДГ, 31. Тя стоеше там превита, неподвижна, обхванала коленете си с ръце, загледана в тъмните и хладни води на Куков вир. Й. Йовков, СЛ, 74. Петър обхвана Петранка и дълго време стоя ням и неподвижен, свел глава над самото ѝ лице. Като че не немощното тяло на Петранка —.. крепеше той сега в разтрепераните си ръце, а някакъв съсъд със свещена течност. Ц. Церковски, Съч. I, 17. Отивам и обхващам през кръста последното от наловените зад нея деца. Т. Влайков, Пр I, 56. Обр. Чумерен облак облачета леки гони, / обхванал с дълги пипала простора. Н. Ракитин, С II, 87. // Стесн. Държа в дланта и с пръстите на едната си ръка като в обръч нещо. Лявата му ръка лежеше затоплена в джоба на палтото му, обхванала коравата дръжка на броунинга. З. Сребров, Избр. разк., 14. Той [Злати Василев] посегна към момчето, обхвана тънкото му вратле с дебелите си пръсти, откъсна го от погледа на майка му и го потътри към канавката на пътя. Д. Ангелов, ЖС, 276. // Прен. За яка, колан, дреха — плътно обгръщам като в обръч врата, талията или снагата на човек. Джупуна беше се докарал с тъмносин шевиотен костюм, с лачени островърхи пантофи и с бяла колосана яка, която обхващаше плътно малко дългия му врат. Ем. Станев, ИК I и II, 85. Разкопчаната му [на Али Мустафа] салтамарка, която обхващаше кръста му отзад като селска полукръгла гривна, откриваше отпреде гърдите. Ст. Чилингиров, ХНН, 160. Широк колан от крепсатен обхващаше тънката ѝ талия.

2. Затварям в границите, в пределите си; включвам, обемам. Моят хотел беше на двадесет етажа, обхващаше цял блок и се намираше на срещуположната страна на "Гранд централ терминал", преведено на български "Голямата централна гара". Г. Белев, КВА, 69. Прочее, драги господине, ако след една успешна война при участието

на българите великите сили се съгласят да се създаде отделно българско княжество, то аз съм съгласен то да обхваща именно тези земи. Ст. Дичев, ЗС I, 314. В двора на Глаушевци имаше едно младо весело куче,.., цялото бяло и само на челото му се виждаше широко черно петно, което обхващаше темето и едното му око, та изглеждаше като накривено калпаче на главата му. Д. Талев, ЖС, 7. Още едно дело на академик Балан заслужава специално отбелязване — огромният том "Български книгопис за 100 години".. Тоя труд обхваща нашата печатна продукция за сто години — 1806-1905 и представя изключителен по значение влог в българската бибилиография. П. Динеков, С, 1954, кн. 11, 70. Той [парк "Златни пясъци"] обхваща територията между скалния ръб на Франгенското плато и морския бряг. ПЗ, 1981, кн. 10, 20. Екскурзията ще обхване хиляда души.Благотворителната акция обхваща цялата околия.Стачките обхващат всички работници.

3. Прен. Поемам нещо и го затварям в своите предели, като разпростирам и върху него обсега на конкретното си действие или по-общо въздействие; включвам. В града върлуваше мор; тежка епидемия беше обхванала и войска, и население. Г. Райчев, Избр. съч. II, 47. Кризата беше обхванала всички. Пазарът, почти мъртъв, не се оживяваше даже в ония дни, когато селяните идваха, за да продадат нещо на гражданите. П. Спасов, ХлХ, 164. Няколко бледи огнени езичета лизнаха стряхата и само след няколко минути огънят обхвана къщурката. Г. Караславов, Избр. съч. VI, 213. Тънка ледена корица, обхванала края на локвата, отразява заедно с водата далечната, скрита зад облаците заря. Ем. Станев, ЯГ, 65. Когато някой селянин гаси със сопа пожар в стърнищата, отскачат искри и плъмъците обхващат все повече пространства. Д. Вълев, З, 172. Безработицата обхваща все повече интелигенти.Войната растеше и обхващаше все нови и нови държави.

4. Прен. Обикн. с предл. с и същ. поглед, очи и под. Зрително възприемам нещо, като обикн. бързо го преценявам. Той [полковникът] трескаво отвори електрическия ключ и само с един поглед обхвана цялото тясно бяло помещение. П. Вежинов, СО, 159. Аз се надигнах и обхванах с поглед перона. Той беше почернял от издути гърбове. Г. Белев, ПЕМ, 65. Но преди да отмине, той още веднъж погледна хубавицата Калищ, обхвана с очи нейната сочна висока снага, проследи гънката на дългия ѝ врат. Ст. Дичев, ЗС I, 367. — Заповядайте, влезте вътре — съобрази Росинка да го покани,.. Евгени обхвана с разсеян поглед цялата наредба на моминската ѝ стая. Д. Ангелов, ЖС, 42. // Обикн. с предл. с и същ. ум, разум и под. Преценявам, като го преосмислям бързо нещо сложно, за да разбера, схвана значението му и да определя същността му. А Борис продължаваше да говори с тон, който беше ту сериозен, ту забавен и лек,.. Татко Пиер слушаше поразен.... Никога досега не бе виждал друг човек, освен себе си, който да обхване с ума си така правилно и сигурно целия водовъртеж около производството, преработването и търговията на тютюна. Д. Димов, Т, 60-61.

5. Прен. За усещане, чувство, псих. състояние, мисъл и под. — проявявам се с такава сила и пълнота, че изцяло заемам съзнанието на човека, без да му позволявам да чувства и да мисли друго; обсебвам, завладявам. Мъртвешката студенина, която бе обхванала краката му, проникна сякаш и до разтуптяното му сърце. П. Вежинов, НС, 64. Пейчо обясни на Немия, че иска гроба да бъде дълбок, за да не се измъкне попа. Взеха да се смеят. Обхвана ги сватбарско веселие. А. Каралийчев, В, 69. Едно чувство на страх и необич я обхващаше всякога, когато го видеше. Елин Пелин, Съч. III, 118. О, време е да ни обхване освестяване, ако не за пред утрешния ден, то поне за вчерашния, за изминалия! Бълг., 1902, бр. 448, 2. Обхвана ги паника.Обхванаха я яд и злоба. △ Гневът отново го обхвана.Обхвана я нетърпение.Обхвана го скука.

6. Диал. Свързвам, скачвам едно нещо с друго; захващам. Никой не можеше да си помисли, че дотам ще се помамят хората, та да си поръчат такива слаби кундури. Де е шевът да обхване и гьона и мешина, и да стегне здраво, де е да провреш през една дупка една нищо и никаква клечица. Д. Немиров, Б, 75. Големият катинар обхващаше двете халки на мандраджийската врата. обхващам се, обхвана се страд. Събере ли някой достатъчно голяма китка, колкото да може да ся обхване с едната ръка, оттегля се настрана. Т. Влайков, Пр I, 257. Морският бряг и границата са тия широки прозорци, тия открити веранди, от които може да се обхванат други простори, да се надникне в други мир. Й. Йовков, Разк. III, 68. При известието за войната всичките се обхванаха от един вид безумие. Ив. Вазов, Съч. VI, 97.

Списък на думите по буква