ОБЪ̀РНАТ

ОБЪ̀РНАТ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. мин. страд. от обърна като прил. 1. Обикн. за предмет — на който така е променено положението, че долната му част е дошла отгоре. Двамата ловяха в гнездото дъх на дворове,..; на топли стаи, възрастни жени около газени лампи, сложени на обърнати тенекии, предат и ядат пукана царевица. Д. Вълев, Ж, 40. Една водна змия беше хванала жаба. .. Обърната по гръб жабата квакаше от болки. Ем. Станев, ПГВ, 94. По пода се валяха измъкнати и обърнати чекмеджетата на скрина. Д. Добревски, БКН, 155. // Стесн. За земя, почва и под. — на който долният пласт е изкаран на повърхността вследствие на изораване, разкопаване. Двамата не вървяха по пътищата. Есенните пътища,.., не бяха техни приятели .. Вечер прекосяваха отдавна окосени ливади, обърнати .. стърнища. Много села ги чакаха. К. Константинова, НДД, 97. Макама виждаше с очите си как в един двор е играл лизгар и мирише на .. обърната пръст. С. Северняк, ИРЕ, 247. Вървя след оранта и стъпвам в обърнатата кафява угар, потекла като река надолу по хълма. ВК, 1970, бр. 52, 1.

2. За дреха, ръкавица и под. — на който вътрешната, опаката страна е извадена навън и става лицева страна. Влезнеше ли човек вътре, виждаше от пода до тавана да плува синя мъгла от цигари, а сред нея — калпаци, обърнати кожуси и мустакати,.., лица. Й. Йовков, ВАХ, 5. Русев облече белезникавия си обърнат балтон. Ст. Даскалов, СД, 81. За обърнатия костюм, за готварската печка, от старата сметка на акушерката .. Събрани чист дълг 12 000 лв. Чудомир, Избр. пр, 243.

3. За предмет, човек или тяхна част — който е насочен на една или друга страна, за разлика от нормалното, правилното, обичайното положение; извърнат. Момичето още стоеше обърнато настрана и гледаше лястовичките по жицата. Й. Йовков, ВАХ, 115. Той [волът] беше с къси, обърнати назад рога, които наспроти неговата големина бяха малки, затуй изглеждаше като да е шут. Й. Йовков, АМГ, 91. Кобилите бяха се наредили в кръг с главите навътре — там бяха малките кончета — и със задниците си, обърнати навън, бяха готови да се бранят с копитата си. Й. Йовков, АМГ, 140. Тогава съгледа чак две мъжки глави, обърнати към тях с любопитство. Ив. Вазов, Съч. ХХVI, 28.

4. С предл. към. За очи, поглед — който е насочен, устремен към определен обект. Погледът на онбашията стана по-зверски и ненавистен, обърнат сега към Огнянова.

Ив. Вазов, Съч. ХХII, 96. Те пееха с ръце върху меча, здраво стиснали пушката и с очи, обърнати към небето.

5. С предл. към или на. За къща, тераса, прозорец и под. — който има посока, изглед към нещо; изложен, разположен. Слънцето, едва-що изгряло, отражаваше се в купола на църквата и в обърнатите към изток прозорци. Ал. Константинов, БГ, 120. Като че влизаш в пристанище — тихо, завет, кръчмата с чардак отпред, обърната на припек. Й. Йовков, ПГ, 104. Виждат се и модерни съвременни постройки — хотели,.., широки слънчеви веранди, красиви тераси, обърнати към морето. П. Вежинов, ДМ, 6.

6. С предл. на. Обикн. за предмет — на който е променено предназначението, вида, съдържанието, свойствата му в нещо друго; превърнат. Пред джамията, обърната на склад, крачеше равномерно часовият. Ст. Чилингиров, ХНН, 89. Отстрана на къщата, обърнати на хамбар, стоят одаите, готов някога конак за всеки странник. П. Тодоров, И II, 18. Забранява се пущането на всякакъв добитък, в продължение на цялата година в земите, обърнати на овощни разсадници или градини, лозя, гюлища и изкуствени ливади. Гр, 1906, бр. 7, 100.

◊ Познавам (зная) като обърната ръкавица нещо, някого. Разг. Много добре, отлично познавам (зная) нещо, някого. Аз го [бай Панайот] познавах по-добре и от собствената му стопанка, знаех цялата му душа като обърната ръкавица. Тонич, ББК, 36.

Списък на думите по буква