ОБЯ̀ХВАМ

ОБЯ̀ХВАМ, ‑аш, несв.; обя̀хам, ‑аш и обя̀хна, ‑еш, мин. св. ‑ах, св., прех. Диал. 1. Качвам се на кон, магаре, велосипед и др. под.; яхвам. Денем обяхват те хранени кончета, / денем препускат низ огнени друми. А. Разцветников, Ст, 175. Бегаечи [вълкът] стигнул йедно магаре.. И он се укачил на нега, обянул га арно и пошли за у село. Нар. прик., СбНУ Х, 156. // Качвам се върху гърба на човек. Беят бил около дванадесетгодишно момче и бил обикнал да обяхва често дяда Коля и да го бие с камшик като кон. М. Георгиев, Избр. разк., 155.

2. Научавам, приучавам кон да се яха, язди; обяздвам (Н. Геров, РБЯ). обяхвам се, обяхам се страд.

Списък на думите по буква