ОВАКАНТЀН

ОВАКАНТЀН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Обикн. за работно място, за длъжност, служба, работа — който е останал свободен, незает обикн. след напускане или отстраняване на служител; освободен. Другарю Началник, Моля да бъда назначен на овакантеното магазинерско място. П. Незнакомов, СМ, 9. Овакантените места не се попълват веднага.

Списък на думите по буква