ОВЀН

ОВЀН, мн. овнѝ, след числ. ‑а, зват. о̀вньо, м. 1. Мъжкият екземпляр, самецът при овцете. В това време откъм низината се показа стадо овце, овцете пръснати, овен ги гонеше по петите. Й. Радичков, СР, 30. От долния край на селото се зададоха стадо овни. Тях водеше един едър бял овен, с вити и остри рога. Ив. Карановски, Разк. I, 148. Домакинът, на когото се работи, угощава хората си с най-доброто, което има: коли овен, агне, кокошки, точи баница, налива ракия. Ив. Хаджийски, БДНН I, 37. — Хей, вий овни витороги / и овчици тънконоги! / По-скоро се напасете, / по-бързо се наситете! Елин Пелин, ПБ, 119. Свой звънец на чужд овен не вържѝ. Погов. П. Р. Славейков, БП II, 108. В сравн. Не се досещаха за нищо те [турците] и гледаха като овни иззад селските плетища. Д. Талев, И, 426. // Спец. Кастрирано мъжко животно при овцете.

2. Прен. Неодобр. За глупав, тъп или упорит, твърдоглав човек; овньо. Грижливо се пазеше да не му спомене за детето — да не възбуди някаква глупава жалост у тоя овен [Груев]. Х. Русев, ПЗ, 257. Той помълча, за да надвие възмущението си, овенът заслужаваше двадесет тояги на голо, но нали боилът беше го предупредил да уреди тази работа, колкото се може по-тихо и по-набързо. А. Гуляшки, ЗВ, 44. Грубо. В обръщ. или повторено с предл. с и кратко лич. местоим. му. За изразяване на отрицателно отношение към мъж. — Събличай се! — изкомандува Вълков.. Старецът изненадано погледна, недоумяващ какво да съблича, но Любо го удари с бича по мокрия гръб и изруга: — Събличай се, овен! Събличай се гол! Х. Русев, ПС, 36. Не са състояние да ме предизвикат и често долитащите до ушите ми шофьорски подмятания и подвиквания: — Овен! — Турук! — Чукундур! Тарас, СГ, 31. Момите, скочили прави да изпратят гостите, зашумяха. Настана кратка суетня. Садък дрезгаво повиши глас с кавала и спря. — Развали свирнята, овена му с овен! — измърмори той. Х. Русев, ПЗ, 135.

3. Само ед., м. нечленувано. Астрон. Едно от дванадесетте съзвездия на зодиака, разположено в екваториалния пояс на звездното небе и наподобяващо с очертанията си това животно. Тези съзвездия са 12 на брой и тъй като повечето от тях носят имена на животни, се наричат с общото име зодиак (кръг на животните). Тези съзвездия са: Овен, Телец, Близнаци... Астр. ХI кл, 1964, 28.

4. Само ед. В астрологията — първият знак от зодиака, зодията, която обхваща периода 21 март — 20 април. — Под какъв знак сте родени? — Под знака на "Овена" с всички произтичащи последици. Й. Попов, ЧП, 2. В Прага имахме "щастие", бяхме под покровителството на зодиакалния знак "Овен". Г. Белев, КВА, 18. // Ед. и мн. Разг. Човек, роден под този знак. Овните са упорити и амбициозни и обикновено напредват в живота.

5. Истор. Стенобитно съоръжение, представляващо масивна, здрава греда, краят на която понякога е изработван като обкована в желязо овнешка глава; таран. По време на нападението си срещу Солун през 597 г. славяните си послужили с редица видове обсадни машини: каменометателни уреди, стенобитни съоръжения — "овни", които пробивали и най-здравите стени. Ист. Х и ХI кл, 22.

Списък на думите по буква