ОВЛАСТЀН

ОВЛАСТЀН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Юрид. Обикн. за държавен орган, институция и под. или за техен пълномощник — който има право да упражнява определена власт, най-често по силата на закон или друг подобен нормативен акт; оторизиран.

Списък на думите по буква