ОВЪРДРА̀ФТ

ОВЪРДРА̀ФТ м. Банк. 1. Договорено с банката допустимо превишение на плащанията до определен лимит по текущата сметка на клиент над остатъка. Дебитни и кредитни карти с овърдрафт.

2. Вид банков кредит, предоставен за плащания по текуща сметка на клиент, при който теглените суми надвишават постъпленията по сметката в определен лимит. Лихви по овърдрафта.

— Англ. overdraft.

Списък на думите по буква