ОГЛАСЀН

ОГЛАСЀН1, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. мин. страд. от оглася1 и от оглася се като прил. За някакъв факт, събитие, документ и под. — който е станал известен, който е съобщен, обикн. от пресата и средствата за масово осведомяване; оповестен, известен, разгласен, прогласен. Огласени резултати. Огласени постановления.

ОГЛАСЀН

ОГЛАСЀН2, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. мин. страд. от оглася2 и от оглася се като прил. Обикн. за помещение, пространство и под. — който е изпълнен с гласове, викове, звукове. Под гъста усойна гора — пространно ливаде, изпъстрено с хиляди полски цветовце и огласено от песните на хиляди пойни птиченца. Ц. Церковски, ТЗ, 19. Учителят запазва спомена за светлите класни стаи и огласените училищни коридори до края на живота си.

ОГЛАСЀН

ОГЛАСЀН3, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Прич. мин. страд. от оглася3. 1. Църк. Който е подготвен да приеме християнската вяра, но още не е кръстен; оглашен3. Намират ся и християне от западното изповедание до 300 хил. души, огласени около 13 век от священоапостоли французи. Ив. Богоров, КГ, 232. Литургия "оглашених" нарича ся оная част на литургията, която подобно на другите служби състои ся из псалмопения, читания молитви и на която в древността могли са да присъствуват с верните и огласените. З. Петров и др., ЧБ (превод), 93-94. // Остар. Книж. Който е подготвен, одобрен за участие в някаква организация, общество или движение, но все още не е посветен, не е приет в тях; оглашен3. Обществото на последователите му [на Манес] ся разделяло на оглашени и съвършени, които били длъжни строго да ся въздържат от мясо, яйца. Д. Душанов, ИПХЧ, 50.

2. Остар. Книж. Който официално е назначен, определен, упълномощен за някаква дейност, задача; упълномощен.

Списък на думите по буква