О̀ГЛЕД

О̀ГЛЕД, мн. ‑и, след числ. ‑а, м. 1. Оглеждане, разглеждане. Той измеряше с очи страшния си противник и, сякаш, търсеше в него по-друго нещо, отколкото причина за смях. Подир тоя оглед, лицето му стана спокойно. Ив. Вазов, Съч. VI, 138. Когато туморният процес, се развива в органи, които не са достъпни за прост оглед, например в бял дроб, стомах, бъбреци и др., използуват се други методи на изследване. Р. Райчев, НКД, 139. На това изпитание — в един ден през жътва — тя [фабриката] из‑

ложила всички машини и изделия изработени от нея и позивала всички околни земледелци на оглед и угощение. Лет., 1874, 182.

2. Внимателно оглеждане, проверка и изследване на някого или нещо, за да се прецени състоянието му, наличието на нещо и под.; преглед. Попйорданов вдигна чашата си с бира,.., и най-безгрижно каза: — От повторния оглед, който направих в канала, е ясно, че не можем да продължим да копаем. Д. Спространов, С, 47. Присъствието на тия хора, показваше, че наоколо е чисто от опасност. Все пак направиха предпазлив оглед на околността — никакви следи нямаше от потеря. Л. Стоянов, Б, 156. А огледът не беше какъв да е. С бяла кърпичка проверяваше дали стените са чистени от прах. А. Гуляшки, ЗР, 280. // Стесн. Преглед на болен. Огледът е първият метод, който използуваме при обективното изследване на болния. Той се извършва по възможност на дневна светлина по системи и по определен план. Л. Митов и др., ВБ, 28. На железния креват беше простряна в неподвижно състояние болната,.. — Помощ, докторе — пошъпна тя с посинелите си уста,.. Огледът и разпитването траяха десетина минути. Ив. Вазов, Съч. IХ, 143.

3. Юрид. Акт за установяване на факти, свързани с даден съдебен процес или съдебно издирване, следствие и под., при който съдът, властите или упълномощени лица лично на място оглеждат и се убеждават в тяхната достоверност. Днес Окръжният съд щеше да дойде да направи оглед на самото място. Й. Йовков, ПГ, 58. При огледа, извършен от полицията, тялото на Балканджиева бе намерено в кладенеца пред дома ѝ. К. Георгиев, ВНП, 112. Той събра полицаите и почна бързо да разпорежда: двама от тях и лекарката трябваше веднага да отидат на мандрата и да направят оглед на трупа. П. Вежинов, ВП, 29. Къньо ги запита днес ли ще е делото и разбра, че най-напред ще има оглед на мястото, където е станало убийството, че съдът е заминал още от снощи и сега е вече там и ги чака. Кл. Цачев, ГЗ, 135. Най-после заедно с един съдия, който отиваше в Триград на оглед, успяхме да се доберем до Тешел. Н. Стефанова, РП, 106. Кога става оглед и освидетелствование, дозволява ся на всичките лица, които участвоват в делото, да присъствоват. ВП, 91.

4. Документ, протокол, който писмено отразява и удостоверява резултата от подобен акт. Повикания градски лекар г-н д-р Жапунов констатирал настъпилата вече смърт, а дошлият .. полицейски пристав Митович съставил оглед. Бълг., 1902, бр. 447, 4.

5. Остар. Книж. Образец, пример за подражание. Подайте пример, който да послужи в бъдеще за оглед на сичките угнетени народи по света. НБ, 1876, бр. 1, 39. В примера се подразумява и самият характер на учителя, който трябва да бъде светлив оглед на целия си кръг, у сичките свои длъжности и отношения. У, 1871, бр. 1, 354.

6. Диал. Оглеждане на мома за женитба, което се прави от ергенина или от негови близки или пратеници; сгляда. — Крецулеско ме искал! — Какво? — Да! Днес иде на визита, на оглед. Ив. Вазов, Съч. ХVIII, 44. — Какво — казва — си се замил, като че ли на оглед ще ходиш? Сл. Трънски, Н, 15. Оглед у нас няма; но понякога, ако момата .. не е никак лично известена на момъка и на домашните му,.., то тога става посредствен оглед у някоя роднинска на момата къща. СбНУКШ ч. III, 54. Кога су били огледи, / они извели Маргиту. / Кога йе било венчане, / они довели Марию. Нар. пес., СбНУ ХХII-ХХIII, 33.

Без оглед. 1. Сложно нареч. Без да се гледа, оглежда, вижда обстановката; сляпо. Тя [сърната] е бягала без оглед през храстите, слезнала в реката, тук настигната и изедена. Н. Попфилипов, РЛ, 109. 2. Сложен предл. Самост. или с предл. на. Книж. Без да се вземе под внимание, без да се отчита някой или някакъв факт. Българите въстават. Те го вършат често, твърдоглаво и без оглед на лошите последици. В. Мутафчиева, ИКМ, 58. Николай Лилиев е приемал всякакви молби без оглед на своето собствено време, на своята собствена работа. Е. Каранфилов, Б III, 150. С оглед. Книж. 1. Сложен предл. Самост. или с предл. на, към. Като се отчита някой или нещо като се съобразява с някого или нещо; предвид на. Цялата игра била устроена с оглед политическите интереси на българското дело, по-скъпи на Нако и Иларион от православието. Т. Жечев, БВ, 53. Българското освободително движение трябва да отхвърли веднъж завинаги чужда помощ, която чужденецът дава винаги с оглед на своите интереси. Ив. Унджиев, ВЛ, 105. Иска-ни се да вярваме, че театърът, макар и по-късно, ще преодолее кризата и ще насочи своето дело с оглед към нуждите на новото време. К, 1927, бр. 110, 1. Няма да проследявам стъпка по стъпка биографията на генерал Владимир Заимов. Ще се спра само на онези моменти, които намирам, че са особено характерни с оглед израстването на човека. Е. Каранфилов, Б III, 32. 2. Сложен съюз. Обикн. пред отгл. същ. или подч. изреч. със съюз да. За да, заради, с цел да. Все с оглед да се борави по-лесно с оръдията била образувана широка площадка на горния етаж чрез насипване на терасата с пръст. Ст. Михайлов, ЕБС, 137.

Списък на думите по буква