ОГЛЕДА̀ЛЕН

ОГЛЕДА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. 1. Който се отнася до огледало (в 1 знач.). В последните няколко години амониакът са захванале да употребляват и по оние фабрики, в които са работи с живак (в огледалните фабрики), защото той уни‑

щожава вредителните свойства на тоя твърде опасен метал. Знан., 1875, бр. 22-23, 360. Предприятията се разделят на 7 групи, като всяка група ще почива в различни дни — машиностроителни предприятия, алуминиеви и други металургични — в четвъртък, стъкларски, огледални в петък и т. н. Огледална рамка. Огледални плочи.

2. За мебел, помещение и под. — който е покрит, снабден с огледало или в който има много огледала. В дълбочините на заведенията, блеснали от безброй лампи се движеха отразени от огледалните стени мъже и жени, като кукли от фантастичен театър. К. Константинов, СЧЗ, 47. Самият салон се наричаше салонът с огледалата, защото двете успоредни стени бяха облицовани по цялата си дължина с кристални огледала, огледална беше и стената срещу президентската врата. Кр. Христов, С, 1972, кн. 9, 205. Те [чешките салонни бюфети] са масивни, красиви, с високи крачета и огледална плоскост зад витрината. ВН, 1959, бр. 2512, 1. Огледален гардероб. Огледална зала. Огледална врата.

3. Спец. За оптически, осветителен или друг подобен уред, апарат, устройство — който е снабден с огледала, който работи, функционира чрез система от огледала или чрез огледало. Огледален перископ. С помощта на този уред (..) могат да се наблюдават предмети от наблюдател, намиращ се в прикритие. Физ. VII кл, 89. Огледалната осветителна оптика е изместила напълно кондензорната оптика при стационалните кинопрожекционни машини. Й. Венов и др., К, 106. Тези снимки [на обемната фотография] се разглеждат със стереоочила или с огледален стереоскоп. ПЗ, 1981, кн. 10, 30. Слаби електрически токове се измервали с помощта на огледални галванометри. Г. Дечев, Б, 10.

4. Физ. За равнина, повърхност и под. — който е гладък и блестящ като огледало и отряазява лъчите и предметите, без да разсейва светлината и да променя посоката ѝ. Всяка гладка повърхнина, която отразява изцяло или отчасти падналата върху нея светлина, без да разсейва забележимо, се нарича огледална повърхнина или огледало. Физ. Х кл, 1951, 114. Още в древността е бил открит законът за отражение на светлината от плоско огледало.. падащият лъч, отразеният лъч и перпендикулярът към огледалната равнина в точката на падането лежат в една равнина. Матем., 1966, кн. 5, 17. Огледалната повърхност отразяваше неповторимата красота на лицето ѝ. Й. Попов, СЛ, 48.

5. За повърхност — който е много гладък, без грапавини и шупли; гланцов, гланциран. Не преди много време под ръководството на главния инженер Стойчо Гергинов,.., в трети цех успешно се приложи шприцовото полиране — .. Спалните в стил барок получават огледална повърхност. ВН, 1958, бр. 2082, 1. В лявата половина на залата блестят с огледална чистота редица маси, тежки и дълги, върху всяка от които е поставена табела: "образцова маса". ОФ, 1950, бр. 1946, 1. Той лежеше по гръб върху огледалния под. Елин Пелин, ЯБ, 73. Каква полза от блесналите прозорци, колосаните чаршафи и огледалния паркет, когато вечер една жена изтощена отминава телевизора, не поглежда книга или вестник и ляга кисела в леглото. ЖД, 1969, кн. 11, 20. // Който е като на огледало, както при огледало. Сравнително по-малките, но много по-красиви сталактити от кварц лъщят с огледален блясък. ВН, 1961, бр. 2943, 4.

6. За вода, водна повърхност, езеро, река, море и под. — който е спокоен, гладък и бистър и в него можеш да се огледаш като в огледало. Ето, вижда огледалната повърхност на бистра чиста вода,.. и разбира, че това е Охридското езеро. Г. Караславов, ОХ IV, 75. Реката към горните си бързеи шумеше, а ниско в храстите цвърчаха птички, прехвръкваха над равната огледална вода. З. Сребров, Избр. разк., 33. Бледите светлини на стръмните сокаци и къщи нанасят сянката на тоя странен бряг върху огледалните води на Мраморно море. Ив. Мирски, ПДЗ, 135. Привечер вълните замряха, морето се уталожи, по огледалната му повърхност легнаха облачни силуети. Н. Антонов, ВОМ, 76. Безкрайната, слабо нахълмена повърхнина на тундрата беше оградена в лилави,.. и розови тонове. Тук-там проблясваха огледалните води на езера. С. Ставрев, ТСП, 9.

7. Прен. Който е точен, адекватен, който напълно съответствува на друг. Понеже фазата на отразената електромагнитна вълна е дефазирана на 180° по отношение на падащата, фазата на тока .. на електрическите пълнежи на огледалното изображение, трябва да бъдат взети с противоположни знаци [по отношение на реалната вълна]. Х. Шинев, А, 90. Симетрията на тялото на животните може да бъде радиална,.., и двустранна (с две огледални половини). Биол. VII кл, 8. Обр. При показването инструкторът трябва да заеме такова положение, че да се виждат най-добре по-важните особености на движението.. Освен това е необходимо упражненията да се показват по огледалния метод, т. е. да изпълни упражнението в същата посока, в която ще го изпълнява и групата. Ив. Мангъров и др., ПГ, 20. Конфликтът между двамата водачи е бил огледален: аз съм ти, ти си аз. Бл. Димитрова, Лав., 310.

Огледален ефект. Спец. Отражение на светлинни и други лъчи, на електромагнитни и радиовълни и под., получено при срещата им върху отразяваща гладка повърхност, огледало. Огледален канал. Техн. Радиоканал в суперхетероиден приемник, от‑

стояща на удвоена междинна честота от основния канал, така че честотата на хетероида се намира по средата между тях. Огледален образ (отражение). 1. Физ. Образ, отражение, получени като отразените светлинни лъчи не са пречупени и не променят посоката си, вследствие на което размерите и формата им съответства на формата и размерите на отразявания предмет, но са обратни (под ъгъл 1800). Ако към гладка повърхност отправим успореден сноп лъчи,.., след отражението снопът пак е успореден. Такова отражение от гладки повърхности наричаме насочено или огледално. Физ. VII кл, 1982, 82. При гладки повърхности се получава огледално отражение, а при неравни (матови)- разсеяно (дисперсно) отражение. Н. Николов, М, 88-89. При разглеждане процесите при отразяването на лъчите трябва да различаваме огледално отражение и дифузно отражение. К. Дойчев, МП (превод), 423. Външно си приличаха като два огледални образа, но по характер бяха съвсем различни. Козма беше ленив и хитър, а Дамян — прилежен, но нервен. Г. Караславов, Избр. съч. II, 210. 2. За художествен образ, отражение — който е точен, верен, като в огледало. Не затова отражение ни е думата, а за онова отражение, което се пречупва през съзнанието на художествените писатели — .. — и което не е огледално отражение, а приема най-разнообразните форми на тъй-нареченото "творческо пресъздаване на живота". Г. Бакалов, Избр. пр, 380. Тази класическа картина на сеяча десетилетия наред беше огледален образ на усилния и примитивен труд на селяка, на просеника в торбата му, на скъсаната риза на гърба му. ВН, 1958, бр. 2032, 1. Огледален фотоапарат. Фотоапарат, снабден със специално огледало за визьор, монтирано вътре в снимачната камера или извън нея, при който наблюдаваното изображение във визьора съвпада с изображението, проектирано върху фотолентата. Огледален чугун. Спец. Чугун със съдържание на манган, с бял цвят, едрокристална структура и използван при производството на стомана; шпигел. Огледален чугун.. използува се при рафиниране на чугуна до меко желязо, дето манганът играе роля на редуктор (свързва кислорода и сярата). Н. Николов, М, 168. Огледален (гол, унгарски) шаран. Зоол. Риба от семейството на шараните с голяма, блестяща като огледало перка. У нас се отглеждат изкуствено няколко породи шарани — люспест, огледален, гол и др. Зоол. VII кл, 70. Огледална антена. Техн. Антена, при която фокусирането (направляването на излъчването) на електромагнитните вълни се извършва с огледало (най-често параболоидно) или със система от огледала. Огледална броня. Геол. Горна повърхност на скала или скално образувание, която е гладка като огледало; земно огледало. Повърхнините на късовете се заглаждат от триенето и хлъзгането помежду им. Това са така наречените огледални брони (земно огледало). Г. Георгиев, П, 290. Огледална симетрия. Спец. Симетрия, при която на всяка точка, разположена от едната страна на дадена повърхност, съответства точка, разположена от противоположната страна така, че отсечката, свързваща двете точки е перпендикулярна на повърхността и я пресича в нейната среда. При това тези ивици се разполагат в огледална симетрия спрямо оста на рифа. ПЗ, 1977, кн. 2, 5. Огледална честота. Техн. Честота на смущаващ радиосигнал, която се отличава от честотата на полезния сигнал с удвоена междинна честота. Огледални очила. Очила, обикн. за слънце, чиито стъкла са полирани от външната страна, поради което са непрозрачни и скриват очите. Огледално стъкло. Спец. Обикн. дебело стъкло, полирано от едната или от двете страни и поради това е непрозрачно. Прозорци от огледално стъкло.

Списък на думите по буква