ОГРАЖДЀНИЕ

ОГРАЖДЀНИЕ, мн. ‑ия, ср. 1. Стена, ров, телено или друго съоръжение и др., които служат за ограждане на нещо с цел за предпазване, отбрана и под.; ограждане1. И тъй, наченах да си правя друга една преграда малко нещо по-далеч от огражденията си, които бях разширочил и направил ги бях още по-чести, като ги пълнях и зазиждах с пръст. П. Р. Славейков, РО (превод), 95. Телени ограждения.

2. Остар. Книж. Ограждане, предпазване. Мъжът .., тикан от природното стремление, което го обладава,.. излязва от огнището си и .. става господар на земята за утвърдение, съхранение и ограждение на семейството си. П. Р. Славейков, Р, 1871, кн. 2, 3.

Кесонно ограждение. Техн. Кесон (в 1 знач.). Необходимият преглед и ремонт .. могат да се извършат от водолази или с помощта на местни кесонни ограждения. Ил. Илиев, ВТС, 116-117.

Списък на думите по буква